0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Drevené alebo plastové okná?

Cena, izolańćn√© vlastnosti, √ļdrŇĺba, vzhńĺad, trvanlivosŇ•, Ň°etrnosŇ• k Ňĺivotn√©mu prostrediu. Podńĺa naŇ°ich sk√ļsenost√≠ je t√Ĺchto 6 aspektov najd√īleŇĺitejŇ°√≠ch pri rozhodovan√≠, ńći k√ļpiŇ• plastov√© alebo dreven√© okn√°. Preto sme si ich podrobne rozobrali v nasleduj√ļcich riadkoch a prid√°me aj tip o moŇĺnosti pridania hlin√≠kovej spony na plastov√© alebo dreven√© okn√°.

Cena

Pri porovnan√≠ okna rovnakej veńĺkosti s podobn√Ĺmi vlastnosŇ•ami  vyjde plastov√© okno na vrchole cenovej bitky. Konkr√©tnejŇ°√≠ cenov√Ĺ rozdiel z√°vis√≠ od typu plastov√©ho profilu (od ktor√©ho v√Ĺrobcu) a z ak√©ho dreva je dreven√© okno vyroben√© (napr. okno z tvrd√©ho dubov√©ho dreva je drahŇ°ie ako okno z m√§kk√©ho borovicov√©ho dreva). Farba tieŇĺ v√Ĺrazne ovplyvn√≠ cenu. Ak hńĺad√°te najlacnejŇ°iu moŇĺnosŇ•, vyberte plastov√Ĺ profil, ktor√Ĺ je z oboch str√°n biely.

Pri porovn√°van√≠ cien sa musia zohńĺadniŇ• aj n√°klady na √ļdrŇĺbu. AspoŇą raz rońćne musia byŇ• dreven√© okn√° (kde sa vyskytuje takzvan√Ĺ prach farby) potiahnut√© balzamovac√≠m ńćinidlom, ktor√© obnovuje elasticitu zasklenia a vypńļŇąa mikroskopick√© trhliny. Celkovo s√ļ dreven√© okn√° v porovnan√≠ s bez√ļdrŇĺbov√Ĺmi plastov√Ĺmi oknami drahŇ°ie nielen pri k√ļpe, ale aj v nasleduj√ļcich rokoch ‚Äď n√°klady na √ļdrŇĺbu + v√°Ň° ńćas.
Plastov√© okn√° s√ļ lacnejŇ°ie ako dreven√©

Izolańćn√© vlastnosti

Ak porovn√°te plastov√© okno s dreven√Ĺm s rovnak√Ĺm zasklen√≠m (napr. trojsklo), s√ļńćinitel priestupu cez cel√© okno (Uw) bude pre oba varianty podobn√Ĺ. Okn√° by samozrejme mali maŇ• podobn√ļ stavebn√ļ hńļbku, ale je pravda, Ňĺe dreven√Ĺ r√°m s niŇĺŇ°ou hustotou izoluje lepŇ°ie, takŇĺe euro okno m√īŇĺe maŇ• menŇ°iu stavebn√ļ hńļbku ako plastov√© okno pri rovnakej hodnote Uw.

Pri porovn√°van√≠ dreven√Ĺch a plastov√Ĺch okien sa z√°kazn√≠ci musia vysporiadaŇ• aj s odolnosŇ•ou proti vlhkosti a tepelnou rozŇ•aŇĺnosŇ•ou. Na rozdiel od  dreven√Ĺch  okien plastov√Ĺm okn√°m nevad√≠ zv√ĹŇ°en√° vlhkosŇ•, takŇĺe ich m√īŇĺete maŇ• bez probl√©mov v k√ļpeńĺni alebo kuchyni. Okrem toho m√īŇĺete vodu ńĺahko utrieŇ• z plastov√©ho povrchu, keńŹ je veńĺk√° vlhkosŇ• vzduchu, ale drevo ju absorbuje a m√īŇĺe byŇ• Ňĺivnou p√īdou pre plesne.

Pokiańĺ ide o tepeln√ļ rozŇ•aŇĺnosŇ•, dreven√© okn√° sa rozŇ°iruj√ļ menej ako plastov√©, ale farba a veńĺkosŇ• maj√ļ v√§ńćŇ°√≠ vplyv na ot√°zku rozŇ•aŇĺnosti. Je pravda, Ňĺe  ńć√≠m v√§ńćŇ°ie a tmavŇ°ie oknot√Ĺm v√§ńćŇ°ia je rozŇ•aŇĺnosŇ• a  je potrebn√© to maŇ• na pam√§ti pońćas inŇ°tal√°cie a ponechaŇ• primeran√ļ pripojovaciu sp√°ru.
Plastov√© profily moŇĺno recyklovaŇ• niekońĺkokr√°t

√ödrŇĺba

Pokiańĺ ide o √ļdrŇĺbu, plastov√© okn√° s√ļ jednoznańćne na ńćele. Ich je totiŇĺ potrebn√© um√ĹvaŇ• iba norm√°lne, zatiańĺ ńćo dreven√© okn√° je vyŇĺaduj√ļ pravideln√© mańĺovanie. Okrem toho, ak z√°pas√≠te s veńĺkou vlhkosŇ•ou vzduchu doma a na povrchu okna sa zańćne tvoriŇ• pleseŇą,  bude Ň•aŇĺŇ°ie sa jej zbaviŇ• v pr√≠pade dreven√©ho okna, zatiańĺ ńćo v pr√≠pade plesn√≠ m√īŇĺete ńĺahko striekaŇ• chemick√Ĺ v√Ĺrobok na povrch plastov√©ho okna.
ńéalŇ°√≠m probl√©mom dreven√Ĺch okien je, Ňĺe ich nechcete znińćiŇ• pońćas procesu v√Ĺstavby. Nejde len o to, Ňĺe je Ň•aŇĺŇ°ie odstr√°niŇ• maltu napr√≠klad z dreva, ale predovŇ°etk√Ĺm je v dome pońćas v√Ĺstavby veńĺa vlhkosti. Ak nevetr√°te d√īsledne, dreven√© okn√° napuńćia a bud√ļ nenapraviteńĺne poŇ°koden√©. V pr√≠pade plastov√Ĺch okien je v tomto ohńĺade vŇ°etko oveńĺa jednoduchŇ°ie - utrite vodu z povrchu (samozrejme je potrebn√© pravideln√© vetranie bez ohńĺadu na to, z ak√©ho materi√°lu s√ļ okn√° vyroben√©). 
Modern√© biele okn√° neŇĺltn√ļ

ŇĹivotnosŇ•

To, ako dlho vydrŇĺia vaŇ°e okn√° v dobrom stave, najviac ovplyvŇąuje to, ako sa o nich star√°te. Pri pravidelnej starostlivosti bud√ļ  plastov√© aj dreven√© okn√° trvaŇ• niekońĺko desaŇ•rońć√≠.

Vzhńĺad

Ak d√°vate prednosŇ• pr√≠rodn√©mu dizajnu, dreven√© okn√° s√ļ jedinou vońĺbou, ale treba spomen√ļŇ•, Ňĺe v dneŇ°nej dobe s√ļ plastov√© okn√° k dispoz√≠cii v mnoh√Ĺch farb√°ch a dekoroch, ktor√©  veńĺmi verne napodobŇąuj√ļ drevo. Plastov√© okn√° je moŇĺn√© bez starost√≠ pouŇĺiŇ• aj v chatk√°ch, zruboch ńći drevostavb√°ch

Environment√°lna udrŇĺateńĺnosŇ•

Drevo je obnoviteńĺn√Ĺ a recyklovateńĺn√Ĺ materi√°l s n√≠zkou uhl√≠kovou stopou, ale pokiańĺ ide o plastov√© okn√°, mysl√≠ sa aj na Ň°etrnosŇ• k Ňĺivotn√©mu prostrediu. VŇ°etci eur√≥pski v√Ĺrobcovia plastov√Ĺch okien a dver√≠ sa dobrovońĺne zaviazali pouŇĺ√≠vaŇ• pri v√Ĺrobo profilov recyklovan√Ĺ materi√°l a regenerovan√Ĺ materi√°l a plasty je moŇĺn√© recyklovaŇ• aŇĺ p√§Ň•kr√°t za sebou.
Plastov√© okn√° moŇĺno pouŇĺiŇ• v chat√°ch, chalup√°ch a dreven√Ĺch stavb√°ch
TIP: Pri porovn√°van√≠ dreven√Ĺch a plastov√Ĺch okien sa naŇ°i z√°kazn√≠ci p√Ĺtaj√ļ na moŇĺnosŇ• hlin√≠kovej spony ‚Äď jedn√° sa o obklad, ktor√Ĺ sa kladie zvonka a zvyŇ°uje odolnosŇ• a zlepŇ°uje vzhńĺad. Jeho vlastnosti preto eliminuj√ļ niektor√© zo spom√≠nan√Ĺch nev√Ĺhod, ale vzhńĺadom na znańćne vysok√ļ cenu ho nepon√ļkame.

Neodch√°dzajte, m√°me toho viac

V√Ĺber
V√Ĺmena okien: Je potrebn√© stavebn√© povolenie?

V√Ĺmena okien: Je potrebn√© stavebn√© povolenie?

Pl√°nujete v√Ĺmenu okien a m√°te obavu, Ňĺe v√°s ńćak√° otravn√©‚Ķ

Cel√Ĺ ńćl√°nok