0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

N√°vod na obsluhu, √ļdrŇĺbu a nastavenie okien a dver√≠ z PVC

Ovl√°danie a bezpeńćn√° obsluha
Zatvorené
Otvorené
Sklopené
҆k√°rov√° mikroventil√°cia
Nikdy neot√°ńćajte kńĺukou pri pri otvorenom okennom kr√≠dle!!!
Okenn√© kr√≠dlo nesmie byŇ• vystaven√© pr√≠davn√©mu zaŇ•aŇĺenie
Nenar√°Ňĺajte a netlańćte kr√≠dlo na okraj okenn√©ho otvoru
NeklańŹte Ňĺiadne predmety medzi r√°m a kr√≠dlo

ńĆistenie po ukonńćen√≠ mont√°Ňĺe

NaŇ°e v√Ĺrobky z PVC profilov s√ļ odoln√© vońći v√°pnu a cementu. Pohńĺadov√© plochy profilov s√ļ chr√°nen√© ochrannou sn√≠mateńĺnou f√≥liou, ktor√° chr√°ni v√Ĺrobok proti pr√≠padn√©mu zafŇēkaniu maltou. T√ļto f√≥liu odpor√ļńćame odstr√°niŇ• po mont√°Ňĺi, najnesk√īr vŇ°ak do 1 mesiaca od d√°tumu mont√°Ňĺe. Vplyvom p√īsobenia tepeln√Ĺch √ļńćinkov slneńćn√©ho Ňĺiarenia m√īŇĺu pri prekrońćen√≠ tejto lehoty vznikn√ļŇ• pri odstraŇąovan√≠ ochrannej f√≥lie Ň•aŇĺkosti.

Zneńćisten√≠m maltou s√ļ ohrozen√© nielen plastov√© profily, ale aj skl√° a kovania. M√īŇĺe d√ījsŇ• k poleptaniu, ktor√© by nemuselo byŇ• odstr√°niteńĺn√©. Odstr√°Ňąte preto ńćerstv√© postriekania maltou ihneńŹ ńćistou vodou (nikdy nie na sucho!). OdstraŇąovanie zvyŇ°kov malty neprimeran√Ĺm sp√īsobom m√īŇĺe viesŇ• k poŇ°kriabaniu profilov. Pr√≠padn√© zvyŇ°ky zatvrdnutej malty preto odstraŇąujte opatrn√Ĺm odklepnut√≠m drevenou alebo plastovou Ň°pachtńĺou.

Zneńćistenie kovania alebo tesnenia v√Ĺrobkov m√īŇĺe viesŇ• k poŇ°kodeniu funkcie v√Ĺrobkov. Venujte pros√≠m tieŇĺ pozornosŇ• pr√≠padn√©mu upchatiu odvodŇąovac√≠ch dr√°Ňĺok, ktor√© sa nach√°dzaj√ļ na spodn√Ĺch ńćastiach r√°mov. Aj tento konŇ°trukńćn√Ĺ prvok v√Ĺrobku, d√īleŇĺit√Ĺ pre jeho dokonal√ļ funkciu, mus√≠ zostaŇ• pri vykon√°van√≠ mur√°rskych pr√°c a po ich ukonńćen√≠ v ńćistom, priechodnom stave.

ńĆistenie okien a dver√≠ v priebehu beŇĺn√©ho uŇĺ√≠vania

PouŇĺit√© profily maj√ļ hladk√Ĺ povrch, ktor√Ĺ je veńĺmi jednoducho um√Ĺvateńĺn√Ĺ a oŇ°etrovateńĺn√Ĺ. NaŇ°e rady v√°m eŇ°te viac uńĺahńćia pr√°ce spojen√© s ńćisten√≠m.
 
  • Na ńćistenie m√īŇĺete pouŇĺiŇ• beŇĺn√© tekut√© ńćistiace prostriedky pre dom√°cnosŇ•, ktor√© s√ļ vhodn√© pre povrchy umel√Ĺch hm√īt. Pri suchom ńćisten√≠ vznik√° statick√° elektrina.
  • Obzvl√°Ň°Ň• zatvrdnut√© fńĺaky m√īŇĺu byŇ• odstr√°nen√© lapovanou handrou (napr. z vl√°knit√©ho papiera) za pouŇĺitia liehov√©ho ńćistiaceho prostriedku.
  • NepouŇĺ√≠vajte Ňĺiadne ńćistiace prostriedky obsahuj√ļce hrubŇ°ie br√ļsne ńćastice (prostriedky na b√°ze piesku), ktor√© rovnako ako dr√ītenky a podobn√© prostriedky ved√ļ k poŇ°kriabaniu.
  • NepouŇĺ√≠vajte na ńćistenie alebo um√Ĺvanie technick√© prostriedky ako s√ļ rozp√ļŇ°Ň•adl√° (benz√≠n, acet√≥n), kysl√© v√Ĺrobky (na b√°ze kyseliny s√≠rovej a pod), z√°sadit√© v√Ĺrobky (napr. na b√°ze ńćpavku), riedidl√° a in√© agres√≠vne l√°tky, ktor√© nap√°daj√ļ povrch profilov a mohli by viesŇ• k zmene zafarbenia, poleptaniu ńći vytvoreniu fńĺakov.
  • ak sa objavia zneńćistenia, ktor√© nemoŇĺno uveden√Ĺmi prostriedkami odstr√°niŇ•, obr√°Ň•te sa na n√°s po radu.

√ödrŇĺba kovania a tesnenia

Odpor√ļńćame 1x rońćne namazaŇ• niekońĺk√Ĺmi kvapkami oleja z√°vesy a uz√°very podńĺa niŇĺŇ°ie uvedenej sch√©my. Mazacie miesta kovania oŇ°etrite tak, aby olej nestekal po vonkajŇ°√≠ch ploch√°ch kovania a nezneńćisŇ•oval povrch v√Ĺrobku. Na mazanie nepouŇĺ√≠vajte kysl√© a Ňĺivicu obsahuj√ļce tuky. Prebytońćn√© mazivo zotrite suchou handrou. Je potrebn√© pouŇĺ√≠vaŇ• iba tak√© ńćistiace a oŇ°etrovacie prostriedky, ktor√© nenaruŇ°ia ochranu proti kor√≥zii. Ako vykonaŇ• jednoduch√© a r√Ĺchle nastavenie okien (dver√≠) pomocou nastavovacieho kńĺ√ļńća, ktor√Ĺ v√°m bol odovzdan√Ĺ po mont√°Ňĺi, sa dońć√≠tate na poslednej strane tohoto dokumentu.
Pred pr√≠chodom zimy zńĺahka potrite gumov√© tesnenia glycer√≠nom alebo prostriedkom Silica.

Preńćo, kedy, kde a ako sa mus√≠ vetraŇ•

KeńŹ sa skl√° vaŇ°ich nov√Ĺch okien raz zarosia, je to d√īkaz o ich tesnosti, nie z√°vada! VaŇ°e znepokojenie je vŇ°ak pochopiteńĺn√©. VeńŹ vaŇ°e star√© okn√° t√ļto vlhkosŇ• odviedli, avŇ°ak v spojen√≠ s √ļnikom tepla. VlhkosŇ• obsiahnut√° vo vzduchu bola odv√°dzan√° u star√Ĺch okien medzerami a Ň°trbinami, ńćo mohlo byŇ• pokladan√© za urńćit√ļ automatick√ļ v√Ĺmenu vzduchu, ktor√° pre v√°s rieŇ°ila problematiku jeho prirodzen√©ho obsahu vlhkosti a zr√°Ňĺanlivosti tejto vlhkosti na skl√°ch za urńćit√©ho tlaku vzduchu pri dosiahnut√≠ teploty rosn√©ho bodu. Logick√Ĺmi a prirodzen√Ĺmi nev√Ĺhodami bol prievan a spom√≠nan√© tepeln√© straty. VlhkosŇ• vzduchu a kondenz√°cia vodn√Ĺch p√°r pri dosiahnut√≠ teploty rosn√©ho bodu na ploche izolańćn√©ho skla s√ļ beŇĺn√Ĺm fyzik√°lnym javom, ktor√©mu sa d√° pred√≠sŇ• postupom, ktor√Ĺ je uveden√Ĺ ńŹalej.

Vyvetrajte r√°no po dobu ¬ľ hodiny vŇ°etky priestory a okrem toho eŇ°te niekońĺko min√ļt v priebehu dŇąa. Otvorte pritom ńćo najviac okn√° a po t√ļto dobu √ļplne zatvorte ventily k√ļrenia. Najm√§ v zime vetrajte radŇ°ej ńćast√Ĺm a kr√°tkodob√Ĺm otvoren√≠m okna dokor√°n neŇĺ dlhodob√Ĺm vyklopen√≠m kr√≠dla do ventilańćnej polohy (‚Äěsklopen√©‚Äú). R√Ĺchle a efekt√≠vne je vetranie prievanom medzi dvoma protińĺahl√Ĺmi oknami, pretoŇĺe jedno otvoren√© okno m√īŇĺe byŇ• nedostatońćn√©. VaŇ°e k√ļrenie sa potom postar√° o r√Ĺchly ohrev ńćerstv√©ho vzduchu a o pr√≠jemn√ļ obytn√ļ kl√≠mu tak, ako to m√īŇĺete ońćak√°vaŇ• od vaŇ°ich nov√Ĺch okien z ‚Äč‚ÄčnaŇ°ich profilov, vybaven√Ĺch izolańćn√Ĺmi sklami. Spr√°vne vetranie v√°m pom√°ha Ň°etriŇ• energiu a vyhnete sa roseniu skiel a vlhnutiu muriva v okol√≠ zabudovan√©ho okna s n√°slednou moŇĺnosŇ•ou tvorenia plesn√≠.

DbaŇ• na dostatońćn√© a pravideln√© vetranie je nutn√© predovŇ°etk√Ĺm v miestnostiach, kde doch√°dza k nadmernej vlhkosti vzduchu (k√ļpeńĺŇąa, sp√°lŇąa, kuchyŇąa).

A teraz jedno upozornenie pre miestnosti vykurovan√© kachńĺami na uhlie!

KaŇĺd√Ĺ vykurovac√≠ spańĺovac√≠ syst√©m, aj kachle na uhlie alebo plynov√© spor√°ky, potrebuj√ļ k horeniu vzduch, obsahuj√ļci pre oheŇą nevyhnutn√Ĺ kysl√≠k. Vzhńĺadom na to, Ňĺe okn√° a in√© v√Ĺrobky z naŇ°ich profilov s√ļ veńĺmi tesn√©, je nevyhnutn√© pońćas dŇąa viackr√°t na niekońĺko min√ļt t√ļto miestnosŇ• vyvetraŇ•. Pre tento √ļńćel otvorte okn√° ńćo najviac. V√Ĺsledkom s√ļ potom such√© priestory s pr√≠jemnou a pohodlnou obytnou kl√≠mou a odstr√°nenie rizika udusenia.

KeńŹ okn√° ‚Äědrhn√ļ‚Äú, je nutn√© ich nastaviŇ•

Vplyvom vonkajŇ°√≠ch podmienok ako s√ļ teplotn√© v√Ĺkyvy ovplyvŇąuj√ļce rozŇ•aŇĺnosŇ• materi√°lu, zrenie (sadanie) stavby a pod. je moŇĺn√©, Ňĺe d√ījde najm√§ v prv√Ĺch rokoch k nutnosti nastavenia. T√°to skutońćnosŇ• nie je sp√īsoben√° chybou okien ani zlou mont√°Ňĺou, ale ich prirodzenou vlastnosŇ•ou. Preto sa m√īŇĺe staŇ•, Ňĺe je obńćas potrebn√© nastaviŇ• kr√≠dla. Nastavenie sa vykon√°va najm√§ vtedy, ak kr√≠dla v niektor√Ĺch miestach v√Ĺrazne dosadaj√ļ na r√°m ‚Äď ‚Äědrhn√ļ‚Äú, alebo v pr√≠padoch keńŹ okno v niektorom mieste netesn√≠ ako by malo ‚Äď‚Äěsadnutie kr√≠dla‚Äú.

Pomocou nastavovacieho kńĺ√ļńća (imbusov√Ĺ kńĺ√ļńć 4mm), si m√īŇĺe kaŇĺd√Ĺ z√°kazn√≠k vykonaŇ• beŇĺn√© a jednoduch√© nastavenie s√°m bez toho, aby musel ńćakaŇ• na servisn√©ho technika a braŇ• si v zamestnan√≠ zbytońćne vońĺno ńći dovolenku.

N√°vod na nastavenie n√°jdete tu. V pr√≠pade, Ňĺe ste zak√ļpili v√Ĺrobky bez mont√°Ňĺe, je nastavenie v√Ĺrobkov platenou sluŇĺbou.

Z√°ruńćn√© podmienky, servis

Viac o z√°ruńćn√Ĺch podmienkach n√°jdete v Obchodn√Ĺch podmienkach.
   
Z√°kladn√© nastavenie okien a balk√≥nov√Ĺch dver√≠
(pomocou beŇĺn√©ho imbusov√©ho kńĺ√ļńća ńć.4)
Problém:
Krídlo drhne dole.
ŇėieŇ°enie:
Otońćenie dońĺava ‚Äď posun kr√≠dla nahor.
Pozn.: Pred zańćat√≠m nastavovania vysuŇąte smerom hore krytku p√°ntu
Problém:
Krídlo drhne hore.
ŇėieŇ°enie:
Otońćenie doprava ‚Äď posun kr√≠dla nadol.
Pozn.: Pred zańćat√≠m nastavovania vysuŇąte smerom hore krytku p√°ntu
Problém:
Kr√≠dlo drhne dole a hore nad kńĺuńćkou.
ŇėieŇ°enie:
Nastavovaciu skrutu viac zaskrutkovaŇ• a v pr√≠pade potŇôeby postupovaŇ• podńĺa obr. 2.
Problém:
Kr√≠dlo drhne na strane kńĺuńćky.
ŇėieŇ°enie:
Posun kr√≠dla od kńĺuńćky ‚Äď nastavovaciu skrutu viac zaskrutkovaŇ•.
Problém:
Krídlo drhne na strane u pántov.
ŇėieŇ°enie:
Posun kr√≠dla ‚Äď nastavovaciu skrutu viac odskrutkovaŇ•.
Problém:
Kńĺuńćka nejde √ļplne uzavrieŇ•, kr√≠dlo je pr√≠liŇ° posunut√© k p√°ntovej strane.
D√īvod:
Poistka (obr. 12) nedosad√° na protikus na r√°me.
ŇėieŇ°enie:
Postup podńĺa obr. 10, pr√≠padne podńĺa obr. 2.
 
 
Nastavenie prítlaku okien
Uzatv√°racie body zobrazen√© na obr. 13 a 14 m√īŇĺete pootońćit (napr. kńĺŇĮńćom ńć. 10) a t√Ĺm zv√ĹŇ°ite pr√≠tlak kr√≠dla na r√°m. Odpor√ļńća sa iba v pr√≠pade, Ňĺe kr√≠dlo nie je dostatońćne pritlańćen√© k r√°mu.

Z√°kladn√© nastavenie vchodov√Ĺch dver√≠

Nastavenie polohy kr√≠dla pri vchodov√Ĺch dver√≠ by malo byŇ• vykonan√© o vŇ°etk√Ĺch p√°ntov.
V√ĹŇ°kov√© nastavenie:
Spodn√° krytku r√°mov√©ho oddielu sŇąaŇ•, dvern√© kr√≠dlo moŇĺno nastaviŇ• do z√°kladnej poz√≠cie o +1/+5 mm.
Stranové nastavenie:
Stranov√ļ krytku sŇąaŇ• (bez uvońĺnenia zaisŇ•ovacej skrutky!). Stranov√© nastavenie o +/-5 mm.
Nastavenie prítlaku:
Horn√° krytku r√°mov√©ho dielu sŇąaŇ•, pr√≠tlak moŇĺn√© nastaviŇ• od z√°kladnej poz√≠cie o +/-2 mm.
 

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami