00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Spracovanie osobn√Ĺch √ļdajov

Zozn√°menie sa s poŇĺiadavkami ńćl√°nku 13 nariadenia GDPR

‚ÄěInform√°cie o spracovan√≠ osobn√Ĺch √ļdajov poskytovan√©ho v pr√≠pade, Ňĺe osobn√© √ļdaje s√ļ z√≠skan√© od subjektu √ļdajov.‚Äú

Na webov√Ĺch str√°nkach www.skladova-okna.cz, www.skladove-okna.sk, www.fenster-sofort.at, ww.fenster-sofort.de v sekcii spracovanie osobn√Ĺch √ļdajov n√°jdete detailn√© inform√°cie, ako sa star√°me o VaŇ°e osobn√© √ļdaje. VŇ°etko samozrejme plne v s√ļlade so zmyslom ńĆl√°nku 13 nariadenia GDPR

1) Ak sa osobn√© √ļdaje t√Ĺkaj√ļce sa subjektu √ļdajov z√≠skavaj√ļ od dotknutej osoby, poskytne spr√°vca v ńćase z√≠skania osobn√Ĺch √ļdajov subjektu √ļdajov tieto inform√°cie:

a) totoŇĺnosŇ• a kontaktn√© √ļdaje spr√°vcu a jeho pr√≠padn√©ho z√°stupcu;

Kontaktn√© √ļdaje spr√°vcu osobn√Ĺch √ļdajov:
TT HOLDING, as
TiŇ°novsk√° 2029/51 664 34 KuŇôim
IńĆ: 241 71 034
DIńĆ: CZ 241 71 034
SpolońćnosŇ• veden√° na Mestskom s√ļde v Prahe, v oddieli B, vloŇĺke 17584

KoreŇ°pondenńćn√° adresa spolońćnosti: TT HOLDING, as, TiŇ°novsk√° 2029/51, 664 34 KuŇôim.

Kontaktn√© √ļdaje z√°stupcu spr√°vcu osobn√Ĺch √ļdajov: Ladislav Horńćica; gdpr@ttholding.cz

b) pr√≠padne kontaktn√© √ļdaje pr√≠padn√©ho poverenca pre ochranu osobn√Ĺch √ļdajov;

Poverenec pre ochranu osobn√Ĺch √ļdajov nebol ustanoven√Ĺ.

c) √ļńćely spracovania, pre ktor√© s√ļ osobn√© √ļdaje urńćen√©, a pr√°vny z√°klad pre spracovanie;

√öńćelom spracovania s√ļ nasleduj√ļce doklady/√ļkony:

 • komunik√°cia v r√°mci zmluvn√Ĺch vzŇ•ahov,
 • obchodn√© ponuky,
 • vybavenie projektov,
 • predbeŇĺn√° objedn√°vka,
 • zmena v objedn√°vke,
 • objedn√°vka,
 • zmena v objedn√°vke,
 • niektor√° poloŇĺka nie je skladom,
 • prijat√° platba,
 • pripraven√© na exped√≠ciu,
 • daŇąov√© a √ļńćtovn√© doklady (pr√≠jmov√Ĺ doklad, fakt√ļry, dobropisy),
 • odovzd√°vacie dokument√°cie (dodacie listy),
 • reklam√°cie a dokumenty s nimi spojen√©,
 • intern√© prehńĺady a tlańćov√© zostavy,
 • pouŇĺ√≠vateńĺa softv√©ru (identifik√°cia pouŇĺ√≠vateńĺa),
 • emailov√° komunik√°cia ‚Äď vyuŇĺit√° emailov√° adresa pre p√≠somn√© informovanie k stavu z√°kazn√≠kovej objedn√°vky, o naskladnenom tovare, o exped√≠cii tovaru, o odovzdan√≠ objednan√©ho tovaru transportn√© firme, kontrola spokojnosti z√°kazn√≠ka, a taktieŇĺ pre poskytnutie hodnotenia n√°kupu na webov√Ĺch str√°nkach tret√≠ch str√°n.

Pr√°vnym z√°kladom je plnenie zmluvy v zmysle ńĆl√°nku 6, odsek 1, p√≠smeno b), c), f) nariadenia GDPR.

Rozsah prij√≠man√Ĺch osobn√Ĺch √ļdajov:

 • Meno, priezvisko, Email ‚Äď minim√°lny rozsah potrebn√Ĺ k spracovaniu ponuky.
 • Meno, priezvisko, adresa (fakturańćn√° adresa, dodacia adresa ‚Äď v pr√≠pade zaistenia dopravy zo strany spolońćnosti TT HOLDING, as), email, telef√≥nne ńć√≠slo- minim√°lny rozsah potrebn√Ĺ na uzatvorenie zmluvn√©ho vzŇ•ahu v pr√≠pade objedn√°vky v√Ĺrobkov, ńći konkr√©tneho zadania poŇĺiadavky na servis alebo reklam√°ciu.

d) opr√°vnen√© z√°ujmy spr√°vcu alebo tretej strany v pr√≠pade, Ňĺe je spracovanie zaloŇĺen√© na ńćl√°nku. 6 ods. 1 p√≠sm. f);

Vytv√°ranie vn√ļtropodnikov√Ĺch tlańćov√Ĺch zost√°v a prehńĺadov na √ļńćely spracovania z√°kaziek.

Dokumenty k z√°kazke:

 • cenov√° ponuka,
 • predbeŇĺn√° objedn√°vka,
 • objedn√°vka,
 • kontroln√Ĺ list,
 • dodac√≠ list,
 • reklamańćn√Ĺ protokol,
 • n√°vod na obsluhu.

√öńćtovn√© doklady:

 • roforma fakt√ļra,
 • z√°lohov√° fakt√ļra,
 • koneńćn√° fakt√ļra,
 • dobropis.

Emailov√° komunik√°cia:

 • PredbeŇĺn√° objedn√°vka okien a doplnkov ńć .....
 • Objedn√°vka okien a doplnkov ńć .....
 • Inform√°cie o stave objedn√°vky ńć .....
 • Inform√°cie o stave objedn√°vky ńć .....- prijat√© platba
 • Zmena v objedn√°vke ńć .....
 • VaŇ°a objedn√°vka ńć ..... je pripraven√° k exped√≠ciu
 • PońŹakovanie za n√°kup

e) pr√≠padn√Ĺch pr√≠jemcov alebo kateg√≥rie pr√≠jemcov osobn√Ĺch √ļdajov;

Pr√≠jemcom osobn√Ĺch √ļdajov je ich spr√°vca uveden√Ĺ v bode a), ńŹalej m√īŇĺu byŇ• odovzd√°van√© ńŹalŇ°√≠m pr√≠jemcom:

 • koncov√≠ z√°kazn√≠ci
 • z√°stupcovia obchodn√Ĺch a dod√°vateńĺsk√Ĺch organiz√°ci√≠
 • poskytovatelia sluŇĺieb v oblasti √ļńćtovn√©ho a daŇąov√©ho poradenstva
 • poskytovatelia sluŇĺieb v oblasti vym√°hania pohńĺad√°vok
 • poskytovatelia sluŇĺieb v oblasti prepravy z√°sielok
 • uŇĺ√≠vateńĺa SW- zamestnanci (spolupracovn√≠ci) spracovateńĺa
 • dod√°vatelia sluŇĺieb v oblasti on-line marketingu

f) Osobn√© √ļdaje neposkytujeme do tret√≠ch kraj√≠n.

2) Okrem inform√°ci√≠ uveden√Ĺch v odseku 1 poskytne spr√°vca subjektu √ļdajov v ńćase z√≠skania osobn√Ĺch √ļdajov tieto ńŹalŇ°ie inform√°cie, ak s√ļ nevyhnutn√© na zabezpeńćenie spravodliv√©ho a transparentn√©ho spracovania:

a) doba, po ktor√ļ bud√ļ osobn√© √ļdaje uloŇĺen√©, alebo ak ju nie je moŇĺn√© urńćiŇ•, krit√©ri√° pouŇĺit√© na stanovenie tejto doby;

 • PredbeŇĺn√° objedn√°vka/predzmluvn√© n√°vrh m√° platnosŇ• 1 mesiac.
 • Poskytnutn√© osobn√© √ļdaje pouŇĺit√© na √ļńćel predbeŇĺnej objedn√°vky, resp. predzmluvn√©ho n√°vrhu a rezerv√°cie tovaru s√ļ evidovan√© a archivovan√© po dobu 24 mesiacov, prińćom dopytuj√ļci m√īŇĺe po uplynut√≠ platnosti predzmluvn√©ho n√°vrhu poŇĺiadaŇ• o bezodkladn√© zmazanie osobn√Ĺch √ļdajov.
 • Poskytnutie osobn√Ĺch √ļdajov pouŇĺit√Ĺch pre √ļńćel n√°kupu tovaru, resp. uzavretia zmluvy s√ļ podńĺa z√°kona povinne evidovan√© po dobu 120 mesiacov.
 • Po uplynut√≠ vyŇ°Ň°ie uveden√Ĺch leh√īt s√ļ osobn√© √ļdaje automaticky mazan√©.

b) Subjekt osobn√Ĺch √ļdajov m√īŇĺe poŇĺadovaŇ• od spr√°vcu:

 • pr√≠stup k osobn√Ĺm √ļdajom t√Ĺkaj√ļcich sa dotknutej osoby,
 • ich opravu,
 • vymazanie, ak pominie z√°konn√Ĺ d√īvod ich spracovania,
 • poŇĺadovaŇ• obmedzenia spracovania,
 • namietaŇ• proti ich spracovaniu,
 • poŇĺadovaŇ• prenosnosŇ• √ļdajov.

c) Subjekt osobn√Ĺch √ļdajov m√° pr√°vo podaŇ• sŇ•aŇĺnosŇ• u dozorn√©ho √ļradu, ktor√Ĺm je √öOO√ö.

d) Osobn√© √ļdaje s√ļ subjektom √ļdajov poskytnut√© pre √ļńćel pr√≠pravy, pr√≠padne n√°sledn√©ho uzavretia k√ļpnej zmluvy. Bez poskytnutia t√Ĺchto √ļdajov nie je moŇĺn√© realizovaŇ• zmluvn√Ĺ vzŇ•ah medzi kupuj√ļcim a dod√°vateńĺom.

e) Pri spracovan√≠ osobn√Ĺch √ļdajov, doch√°dza k automatick√©mu zasielanie dotazn√≠ka spokojnosti z√°kazn√≠ka (emailovou formou), zo strany marketingovej spolońćnosti Heureka Shopping sro, z d√īvodu vylepŇ°enia sluŇĺieb spolońćnosti TT HOLDING, as

f) Spracov√°vame iba tie osobn√© √ļdaje, ktor√© potrebujeme pre splnenie svojich zmluvn√Ĺch z√°v√§zkov a pre tvorbu, prezent√°ciu a odoslanie predzmluvn√Ĺch n√°vrhov. Vo vŇ°etk√Ĺch pr√≠padoch sa jedn√° o z√°konn√© d√īvody na ktor√© p√≠somn√Ĺ s√ļhlas z√°kazn√≠ka, nie je vyŇĺadovan√Ĺ. ńéalej VaŇ°e osobn√© √ļdaje neprofilujeme.

g) Subjekt osobn√Ĺch √ļdajov m√° pr√°vo na poskytnutie osobn√Ĺch √ļdajov v strojovo ńćitateńĺnej podobne.

Sme z√°ruka vaŇ°ej spokojnosti

5 krajin√°ch sme uŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vok

A dodali v√°m viac ako 200 000 okien a dver√≠

‚ÄúObjedn√°vku som dostal presne a ńćo najr√ĹchlejŇ°ie, aj keńŹ musela byŇ• zak√ļpen√° zo zahranińćn√©ho skladu. S tovarom som spokojn√Ĺ, aj s ponukou obchodu, r√ĹchlosŇ•ou a ńŹalŇ°√≠mi inform√°ciami. Obchod mozem len‚Ķ‚ÄĚ

Mih√°ly T.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą, ńŹakujeme za okn√°, ktor√© s√ļ √ļŇĺasn√©. Sme spokojn√≠ a teŇ°√≠me sa na ńŹalŇ°iu objedn√°vku, keńŹŇĺe eŇ°te budeme potrebovaŇ• nejak√© to okno. ńéakujeme.‚ÄĚ

Erika H.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą,s oknami som spokojna aj s komunikaciou ohladne chybajuceho spojovovacieho profilu,takze komunikacia obchodu super a hlavne cena vyborna. Dodanie rychle, odporucam.‚ÄĚ

Gabriela D.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą.Som nad mieru spokojna s nakupom okien a dver√≠ z v√°Ň°ho eshopu.Komunikacia obchodu bola super a o cene ani nehovor√≠m.Dodanie bolo rychle.Proste sme nad mieru spokojn√≠.Vrelo odpor√ļńćam‚ÄĚ

Martina P.

Zobraziҕ