00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Końĺko uŇ°etr√≠m

Staviate rodinn√Ĺ dom a rieŇ°ite uzatvorenie novostavby alebo nov√© okn√° do pr√≠stavby? Alebo v√°m vadia vysok√© √ļńćty za energie a prefukovanie cez star√© okn√°? VymeŇąte s√ļńćasn√© nevyhovuj√ļce okn√° za nov√© a zańćnite Ň°etriŇ• svoje v√Ĺdavky.

Pon√ļkame v√°m podrobn√© porovnanie realiz√°ci√≠ v√Ĺmeny okien beŇĺn√Ĺm sp√īsobom a modern√Ĺm rieŇ°en√≠m, ktor√© pon√ļka n√°Ň° e-shop. Sp√≠sali sme kompletn√Ĺ postup, ktor√Ĺm si prejdete ‚Äď od rozhodnutia n√°kupu okien aŇĺ po samotn√ļ mont√°Ňĺ. U kaŇĺdej f√°zy n√°jdete ńćasov√© aj finanńćn√© porovnanie.

Po preŇ°tudovan√≠ nasleduj√ļceho materi√°lu d√ījdete k z√°veru, Ňĺe realizovaŇ• z√°kazku pomocou n√°Ň°ho odliŇ°n√©ho sp√īsobu, je nielen zauj√≠mavejŇ°ie po finanńćnej str√°nke, ale hlavne uŇ°etr√≠te veńĺa osobn√©ho ńćasu, ktor√Ĺ m√īŇĺete venovaŇ• treba rodine.

Porovnanie z pohńĺadu ńćasov√©ho

Zadanie ‚Äď rozhodnutie realizovaŇ• v√Ĺmenu okien, dver√≠

Z√°kazn√≠k sa rozhodol realizovaŇ• v√Ĺmenu okien a dver√≠ z d√īvodu nevyhovuj√ļceho s√ļńćasn√©ho stavu (oknami prefukuje, vysok√© √ļńćty za energie) alebo napr√≠klad z d√īvodu uzatvorenia stavebn√Ĺch otvorov pri stavbe nov√©ho rodinn√©ho domu ńći u pr√≠stavby.

Zaslanie dopytu

BeŇĺn√© rieŇ°enie z√°kazky ‚Äď rieŇ°enie na kńĺ√ļńć

Aby z√≠skal z√°kazn√≠k cenov√ļ ponuku, tak mus√≠ spravidla prejsŇ• nasleduj√ļcim koleńćkom:

A) VyplniŇ• dopytov√Ĺ formul√°r na str√°nkach oken√°rskej spolońćnosti (cca 10 ‚Äď 30 min√ļt)

B) Sp√≠saŇ• dopyt a poslaŇ• ho emailom (cca 10 ‚Äď 30 min√ļt)

C) Niektor√© spolońćnosti pon√ļkaj√ļ nez√°v√§zn√ļ konzult√°ciu a zameranie priamo u z√°kazn√≠ka (cca 1 ‚Äď 2 hodiny)

D) Sp√≠sanie dopytu na pobońćke spolońćnosti alebo po telef√≥ne (30 ‚Äď 60 min√ļt)

NaŇ°e rieŇ°enie ‚Äď lacno a r√Ĺchlo svojpomocne

U n√°s si v priebehu 5 ‚Äď 30 min√ļt objedn√°te z viac ako 150 typov√Ĺch okien a dver√≠, ktor√© drŇĺ√≠me st√°le skladom.

V pr√≠pade, ak potrebujete atypick√Ĺ rozmer alebo napr√≠klad odliŇ°n√ļ farbu, tak aby nov√© okn√° ladili zo st√°vaj√ļcou fas√°dou, vyuŇĺijete n√°Ň° konfigur√°tor ‚Äď zostavenie okna ńći dver√≠ priamo na mieru.

Dopyt, ktor√Ĺ sa sklad√° z niekońĺk√Ĺch m√°lo okien, je vytvoren√Ĺ v priebehu p√°r min√ļt a navyŇ°e ihneńŹ pozn√°te ich cenu.

ńĆakanie na cenov√ļ ponuku

BeŇĺn√© rieŇ°enie z√°kazky ‚Äď rieŇ°enie na kńĺ√ļńć

U v√§ńćŇ°iny oken√°rskych spolońćnost√≠ ńćak√°te na cenovou ponuku radovo niekońĺko dn√≠ (beŇĺne 2 ‚Äď 7 pracovn√Ĺch dn√≠).

NaŇ°e rieŇ°enie ‚Äď lacno a r√Ĺchlo svojpomocne

U n√°s nemus√≠te ńćakaŇ• a cenu pozn√°te ihneńŹ. Je jedno, ńći zisŇ•ujete cenu a objedn√°vate v priebehu pracovn√©ho dŇąa, v nedeńĺu veńćer alebo o Vianociach.

Spresnenie cenovej ponuky

BeŇĺn√© rieŇ°enie z√°kazky ‚Äď rieŇ°enie na kńĺ√ļńć

Chybińćka se vloud√≠. V tomto pr√≠pade sa m√īŇĺe spracovanie ponuky zdrŇĺaŇ• radovo o ńŹalŇ°ie dni, kedy budete n√ļten√≠ ńćakaŇ• na jej opravu. Pokiańĺ tento probl√©m rieŇ°ite cez telef√≥n, riskujete to, Ňĺe v bud√ļcnosti m√īŇĺete ńćakaŇ• nevyŇĺiadan√© marketingov√© ponuky a v pr√≠pade konzult√°cie na pobońćke mus√≠te pońć√≠taŇ• s cestovn√Ĺmi n√°kladmi.

NaŇ°e rieŇ°enie ‚Äď lacno a r√Ĺchlo svojpomocne

U n√°s si ponuku uprav√≠te a prepońć√≠tate ihneńŹ v priebehu niekońĺk√Ĺch min√ļt. Pri samotnom zostavovan√≠ ponuky n√°m neoznamujete telef√≥nne ńć√≠slo ani Ňĺiadne ńŹalŇ°ie citliv√© √ļdaje. Ak si neviete rady, porad√≠ v√°m naŇ°e oper√°torky. NaŇ°a spolońćnosŇ• garantuje, Ňĺe telef√≥nne ńć√≠sla neuklad√° a svojim z√°kazn√≠kom, ak si to neŇĺelaj√ļ, ńŹalej nevol√° (rozhodnutie o v√Ĺbere ponuky je tak celkom v ruk√°ch n√°Ň°ho z√°kazn√≠ka).

Rozhodol som sa

BeŇĺn√© rieŇ°enie z√°kazky ‚Äď rieŇ°enie na kńĺ√ļńć

M√īŇĺete sa pripraviŇ• na marat√≥n s papierovan√≠m. V tomto okamihu prich√°dza na rad presn√© zameranie a konzult√°cie na mieste ‚Äď na zameriavacieho technika m√īŇĺete ńćakaŇ• aŇĺ 10 pracovn√Ĺch dn√≠. ńéalŇ°ie spracovanie prebieha na firme (ńŹalŇ°√≠ch 2 ‚Äď 5 pracovn√Ĺch dn√≠).

Potom budete vyzvan√≠ k podp√≠san√≠ zmluvy (nezabudnite zapońć√≠taŇ• ńćas aj financie investovan√© do cesty na pobońćku), popr√≠pade to rieŇ°ite cez poŇ°tu (ńćak√°te na zmluvu k podp√≠san√≠, posielate sp√§Ň• a v pr√≠pade, ak n√°jdete v zmluve chybu, cel√Ĺ proces opakujete).

NaŇ°e rieŇ°enie ‚Äď lacno a r√Ĺchlo svojpomocne

U n√°s Ňĺiadne zbytońćn√© cestovanie a vybavovanie. VŇ°etko ide ńĺahko a r√Ĺchlo, ako keńŹ si objedn√°vate tovar cez ak√Ĺkońĺvek in√Ĺ e-shop (teda ńćist√©ho ńćasu zhruba 5 ‚Äď 10 min√ļt).

Po vytvoren√≠ cenovej ponuky v troch krokoch odosielate objedn√°vku. Pri v√Ĺberu beŇĺn√Ĺch okien zvl√°dnete zameranie podńĺa jednoduch√©ho n√°vodu na naŇ°ich str√°nkach aj bez technika. Pokiańĺ si nebudete vedieŇ• rady, m√īŇĺete kontaktovaŇ• naŇ°ich oper√°torov, ktor√≠ v√°m radi pom√īŇĺu.

ńĆakanie na okn√°

BeŇĺn√© rieŇ°enie z√°kazky ‚Äď rieŇ°enie na kńĺ√ļńć

BeŇĺne 4 ‚Äď 8 t√ĹŇĺdŇąov.

NaŇ°e rieŇ°enie ‚Äď lacno a r√Ĺchlo svojpomocne

Skladov√© okn√° (viac ako 150 typov√Ĺch okien a dver√≠) expedujeme do 3 pracovn√Ĺch dn√≠ priamo k v√°m domov. Okn√°, ktor√© si navrhnete na mieru, doruńćujeme najńćastejŇ°ie do 14 ‚Äď 28 pracovn√Ĺch dn√≠ (term√≠n dodania sa odv√≠ja od typu objednan√Ĺch okien a obdobia kedy je objedn√°vka zroben√°).

Realiz√°cia v√Ĺmeny okien

BeŇĺn√© rieŇ°enie z√°kazky ‚Äď rieŇ°enie na kńĺ√ļńć

V√§ńćŇ°ina firiem pon√ļka pevn√Ĺ term√≠n mont√°Ňĺe na pracovn√© dni ‚Äď r√°tajte teda s dovolenkou, aby ste mohli dohliadnuŇ• na realiz√°ciu. Pokiańĺ v√°m term√≠n nevyhovuje, pońćk√°te si eŇ°te dlhŇ°ie.

NaŇ°e rieŇ°enie ‚Äď lacno a r√Ĺchlo svojpomocne

NaŇ°e okn√° si namontujete, kedy sa v√°m to bude pr√°ve hodiŇ•. Nemus√≠te si braŇ• dovolenku. VńŹaka n√°vodu na mont√°Ňĺ okien a dver√≠ to zvl√°dnete hravo sami alebo si na pomoc prizvete Ň°ikovn√©ho suseda alebo remeseln√≠ka z bl√≠zkeho okolia, ktor√Ĺ bude st√°Ň• ani nie polovinu ceny mont√°Ňĺe, ktor√ļ by si √ļńćtovala beŇĺn√° oken√°rska spolońćnosŇ•.

VŇ°etko je hotov√© ‚Äď predanie diela

BeŇĺn√© rieŇ°enie z√°kazky ‚Äď rieŇ°enie na kńĺ√ļńć

Po namontovan√≠ okien podp√≠Ň°ete odovzd√°vac√≠ protokol. Dost√°vate fakt√ļru a dopl√°cate cenu okien. V pr√≠pade chyby sa dopln√≠ dodac√≠ list o z√°pis o nedostatku ńći chybe ‚Äď op√§Ň• ńćak√°te na technika, ńćo m√īŇĺe trvaŇ• aŇĺ 30 dn√≠.

NaŇ°e rieŇ°enie ‚Äď lacno a r√Ĺchlo svojpomocne

NaŇ°e okn√° a dvere v√°m doruńć√≠ prepravn√° spolońćnosŇ•. Tovar zloŇĺ√≠ u v√°s doma a vy skontrolujete neporuŇ°enosŇ• obalu a podp√≠Ň°ete prepravn√Ĺ list. V pr√≠pade drobn√©ho poŇ°kodenia zap√≠Ň°ete sami nedostatok do prepravn√©ho listu, v pr√≠pade v√Ĺrazn√©ho poŇ°kodenia odmietnete prevziaŇ• z√°sielku.

Reklam√°cie spojen√© s poŇ°koden√≠m tovaru pri dovoze rieŇ°ime obratom a bez diskusi√≠ podńĺa Ňĺelania z√°kazn√≠ka. Alebo m√īŇĺete vymeniŇ• tovar na naŇ°e n√°klady, alebo z√≠skate adekv√°tnu zńĺavu (je na v√°s, ak√Ĺ sp√īsob rieŇ°enia si vyberiete). U skladov√Ĺch poloŇĺiek prevedieme v√Ĺmenu tovaru obratom, u poloŇĺiek vyroben√Ĺch na mieru potom do 2 ‚Äď 3 t√ĹŇĺdŇąov.

Vizu√°lne poŇ°kodenia skryt√© pod obalom v√°m uzn√°me, ak ich nahl√°site eŇ°te 24 hod√≠n po doruńćen√≠ (m√°te teda dostatok ńćasu v pokoji domova tovar skontrolovaŇ•). Skryt√© chyby m√īŇĺe odstr√°niŇ• aj n√°Ň° technik, ktor√Ĺ v√°s navŇ°t√≠vi priamo v mieste realiz√°cie.

Bez straty z√°ruky

NaŇ°e rieŇ°enie ‚Äď lacno a r√Ĺchlo svojpomocne

NaŇ°a spolońćnosŇ• pon√ļka na okn√°, dvere a pr√≠sluŇ°enstvo z√°ruku v minim√°lnej dńļŇĺke 2 roky. ŇĹivotnosŇ• naŇ°ich okien je radovo desiatky rokov. Spr√°vnou mont√°Ňĺou nem√īŇĺe d√ījsŇ• k poŇ°kodeniu v√Ĺrobku, preto sa nemus√≠te ob√°vaŇ•, Ňĺe pr√≠dete o z√°ruku z d√īvodu zlej mont√°Ňĺe. Za tri roky (2013 ‚Äď 2015) sme naŇ°im z√°kazn√≠kom dodali desiatky tis√≠c okien a iba u 2 z√°kazn√≠kov sme museli zamietnuŇ• reklam√°ciu na okn√° z d√īvodu zle urobenej mont√°Ňĺe.

Porovnanie z pohńĺadu √ļspory peŇąaz√≠

Pr√≠padn√° osobn√° n√°vŇ°teva oken√°rskej pobońćky

BeŇĺn√© rieŇ°enie z√°kazky ‚Äď rieŇ°enie na kńĺ√ļńć

Pri n√°vŇ°teve okn√°rskej spolońćnosti napr. pre zostavenie cenovej ponuky ńći podpisu zmluvy je treba pońć√≠taŇ• s n√°kladmi na dopravu a pr√≠padn√© parkovanie. V√§ńćŇ°inou radovo desiatky eur, ak nebudeme pońć√≠taŇ• v√°Ň° osobn√Ĺ ńćas.

NaŇ°e rieŇ°enie ‚Äď lacno a r√Ĺchlo svojpomocne

U n√°s prebieha vŇ°etko on-line ‚Äď teda bez ńŹalŇ°√≠ch n√°kladov. V pr√≠pade potreby s√ļ v√°m k dispoz√≠cii naŇ°e oper√°torky, ktor√© v√°m zdarma zavolaj√ļ a pom√īŇĺu s objedn√°vkou.

Dovolenka z roboty

BeŇĺn√© rieŇ°enie z√°kazky ‚Äď rieŇ°enie na kńĺ√ļńć

V√§ńćŇ°ina oken√°rskych spolońćnost√≠ nerob√≠ mont√°Ňĺ o v√≠kendoch. Je potrebn√© r√°taŇ• so stratou drahocennej dovolenky v rozsahu 1 ‚Äď 2 dn√≠ (podńĺa veńĺkosti z√°kazky).

NaŇ°e rieŇ°enie ‚Äď lacno a r√Ĺchlo svojpomocne

NaŇ°e okn√° si namontujete, kedy sa v√°m to bude pr√°ve hodiŇ•. Nemus√≠te si braŇ• dovolenku. VńŹaka n√°vodu na mont√°Ňĺ okien a dver√≠ to zvl√°dnete hravo sami alebo si na pomoc prizvete Ň°ikovn√©ho suseda ńći remeseln√≠ka z bl√≠zkeho okolia, ktor√Ĺ bude st√°Ň• ani nie polovicu ceny mont√°Ňĺe, ktor√ļ by si √ļńćtovala beŇĺn√° oken√°rska spolońćnosŇ•.

A to najd√īleŇĺitejŇ°ie ‚Äď naŇ°e okn√° s√ļ v√Ĺrazne lacnejŇ°ie ako rovnako kvalitn√Ĺ produkt od beŇĺnej oken√°rskej spolońćnosti

NaŇ°e rieŇ°enie ‚Äď lacno a r√Ĺchlo svojpomocne

NaŇ°e skladov√© okn√° s√ļ v priemere o 25 ‚Äď 40% lacnejŇ°ie ako rovnako kvalitn√Ĺ produkt beŇĺnej okn√°rskej spolońćnosti. Na z√°kazke za 2 200 ‚ā¨ (ńćo je hodnota okien na beŇĺnom rodinnom dome) teda uŇ°etr√≠te aŇĺ 880 Eur (niekedy aj viac). Pokiańĺ od n√°s m√°te okn√° na mieru, vaŇ°a √ļspora bude obdobn√° a to zhruba 15 ‚Äď 30% oproti konkurencii.

Neplat√≠te za mont√°Ňĺ a s√ļvisiace pr√°ce

BeŇĺn√© rieŇ°enie z√°kazky ‚Äď rieŇ°enie na kńĺ√ļńć

Cena mont√°Ňĺe, demont√°Ňĺe, likvid√°cie a mur√°rskeho zapravenia tvor√≠ cca 30% z celkovej ceny z√°kazky. Ak m√°te okn√° za 2 200 ‚ā¨, s√ļvisiace pr√°ce bud√ļ st√°Ň• pravdepodobne ńŹalŇ°√≠ch cca 550 ‚Äď 750 ‚ā¨ (ak poŇĺadujete kompletn√ļ realiz√°ciu na kńĺ√ļńć vr√°tane likvid√°cie p√īvodn√Ĺch okien a mur√°rskeho zapravenia).

NaŇ°e rieŇ°enie ‚Äď lacno a r√Ĺchlo svojpomocne

U n√°s plat√≠te iba za dopravu ‚Äď u naŇ°ej vzorovej z√°kazky za 2 200 ‚ā¨ to bude okolo 110 ‚Äď 190 ‚ā¨ v z√°vislosti na vzdialenosti a celkovej v√°he.

Sme z√°ruka vaŇ°ej spokojnosti

5 krajin√°ch sme uŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vok

A dodali v√°m viac ako 200 000 okien a dver√≠

‚ÄúObjedn√°vku som dostal presne a ńćo najr√ĹchlejŇ°ie, aj keńŹ musela byŇ• zak√ļpen√° zo zahranińćn√©ho skladu. S tovarom som spokojn√Ĺ, aj s ponukou obchodu, r√ĹchlosŇ•ou a ńŹalŇ°√≠mi inform√°ciami. Obchod mozem len‚Ķ‚ÄĚ

Mih√°ly T.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą, ńŹakujeme za okn√°, ktor√© s√ļ √ļŇĺasn√©. Sme spokojn√≠ a teŇ°√≠me sa na ńŹalŇ°iu objedn√°vku, keńŹŇĺe eŇ°te budeme potrebovaŇ• nejak√© to okno. ńéakujeme.‚ÄĚ

Erika H.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą,s oknami som spokojna aj s komunikaciou ohladne chybajuceho spojovovacieho profilu,takze komunikacia obchodu super a hlavne cena vyborna. Dodanie rychle, odporucam.‚ÄĚ

Gabriela D.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą.Som nad mieru spokojna s nakupom okien a dver√≠ z v√°Ň°ho eshopu.Komunikacia obchodu bola super a o cene ani nehovor√≠m.Dodanie bolo rychle.Proste sme nad mieru spokojn√≠.Vrelo odpor√ļńćam‚ÄĚ

Martina P.

Zobraziҕ