00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Predstavujeme v√°m naŇ°ich hlavn√Ĺch dod√°vateńĺov plastov√Ĺch okien a dver√≠

Sme pyŇ°n√≠, Ňĺe m√īŇĺeme uk√°zaŇ•, z ńćoho sa nami dodan√© okn√° a dvere skladaj√ļ. Napr√≠klad izolańćn√© sklo je od toho ist√©ho v√Ĺrobcu, ktor√Ĺ dod√°va skl√° pre znańćky Mercedes-Benz a Audi. NaŇ°i dod√°vatelia maj√ļ plne automatizovan√© linky a pouŇĺ√≠vaj√ļ modern√© technol√≥gie. 

Plastov√© okn√° a dvere PREMIUM a REHAU SYNEGO AD od dod√°vateńĺa, ktor√Ĺ spad√° pod najv√§ńćŇ°iu eur√≥psku okenn√ļ spolońćnosŇ• DOVISTA, ktor√° je dc√©rou d√°nskeho VKR Holdingu. Ten vlastn√≠ i v√Ĺrobca streŇ°n√Ĺch okien Velux.

Firma zaloŇĺena: 1941
Sídlo: Dánsko
Pońćet zamńõstnancŇĮ: takmer 20000
ńĆist√Ĺ zisk: viac ako jednu miliardu USD
P√īsobnosŇ•: 40 zem√≠

Spolońćnosti skupiny VKR zamestn√°vaj√ļ dohromady okolo 19 500 ńĺud√≠ v 40 krajin√°ch.

Nemeck√° spolońćnosŇ• REAHU AG + Co. je svetovo zn√°ma predovŇ°etk√Ĺm v√Ĺrobou plastov√Ĺch okien. Vyr√°ba 6 komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m REAHU SYNEGO AD, v ktorom pon√ļkame plastov√© okn√°, vchodov√© a balk√≥nov√© dvere a PSK port√°l.

Firma zaloŇĺena: 1948
S√≠dlo: Erlangen, Nńõmecko
Pońćet zamestnancov: pŇôes 20 000
Obrat: 3,3 miliardy EUR (2019)

V 54 krajin√°ch m√° aktu√°lne 170 pobońćiek.

Hlavn√© vchodov√© dvere Ekoline odober√°me od spolońćnosti Eko-Okna. T√° bola zaloŇĺen√° v roku 1998 a m√° v√Ĺrobn√© z√°vody v Ratibori a Korniciach, kde s√ļ plne automatizovan√© linky. Ako prv√° na svete implementovala technol√≥giu zv√°rania PVC profilov v syst√©me V-Perfect pre hromadn√ļ v√Ĺrobu. Okrem dver√≠ a okien vyr√°ba aj tieniacu techniku, siete proti hmyzu, ploty, br√°ny a pergoly.

Nemeck√° spolońćnosŇ•, predn√Ĺ v√Ĺrobca kovania. Od m√°ja 2016 v√Ĺhradn√Ĺ dod√°vateńĺ kovania radu activPilot pre okn√° PREMIUM a PRIME.

Firma zaloŇĺen√°: 1854
S√≠dlo: Telgte, Severn√© Por√Ĺnie-Vestf√°lsko (Nemecko)
Pońćet zamestnancov: cez 2000
Obrat: 237,68 mil. EUR (2012)

V√Ĺroba, hlavn√© pobońćky: Nemecko, Rak√ļsko, ńĆesk√° republika, ҆panielsko, Nizozemsko, Ukrajina, Franc√ļzsko, Pońĺsko a Veńĺk√° Brit√°nia.

Nemeck√Ĺ v√Ĺrobca kovania. N√°Ň° alternat√≠vny dod√°vateńĺ celoobvodov√©ho kovania pre niektor√© typy okien a dver√≠.

Firma zaloŇĺen√°: 1914
S√≠dlo: Niederdielfen , Severn√© Por√Ĺnie-Vestf√°lsko (Nemecko)
Pońćet zamestnancov: cez 2800

Pobońćky: 15 Ň°t√°tov sveta (Nemecko, Benelux, ńĆ√≠na, Francie, Veńĺk√° Brit√°nia, Taliansko, Rak√ļsko, Pońĺsko, Rusko, ҆vajńćiarsko, JuŇĺn√° K√≥rea, Turecko, Ukrajina, MańŹarsko, Bielorusko)

V√Ĺrobca stavebn√©ho kovania a n√°Ň° dod√°vateńĺ kovania pre niektor√© typy dver√≠.

Firma zaloŇĺen√°: 1907
Sídlo: Ditzingen, Nemecko
Pońćet zamestnancov: asi 3700
ńĆist√Ĺ zisk: cca 500 mil. EUR

P√īsobnosŇ•, fili√°lky: viacej ako 50 v√Ĺrobn√Ĺch a distrib√ļtorsk√Ĺch spolońćnost√≠ v 35 Ň°t√°toch

Tov√°rne spolońćnosti leŇĺia v 29 krajin√°ch na 4 kontinentoch, podnikateńĺsk√© aktivity rozv√≠jaj√ļ celkom v 130 krajin√°ch sveta

Firma zaloŇĺen√°: 1826
Sídlo: Tokyo, Japonsko
Pońćet zamestnancov: 28500
Rońćn√Ĺ obrat: 4.707 mil. EURO

SpolońćnosŇ• Pilkington vznikla v Anglicku v roku 1826 ako St. Helens Crown Glass Company. Pilkington patril po cel√ļ dobu k popredn√Ĺm l√≠drom vo v√Ĺrobe a v√Ĺvoji skla. V j√ļni roku 2006 sa spolońćnosŇ• Pilkington spojila s japonskou skupinou NSG, zaloŇĺenou roku 1918. Toto spojenie posilnilo jej situ√°ciu na trhu a malo za n√°sledok vznik jedn√©ho z najv√§ńćŇ°√≠ch celosvetov√Ĺch v√Ĺrobcov skla. Dnes je Pilkington dc√©rskou spolońćnosŇ•ou NSG Group. M√° 28.500 zamestnancov a rońćn√Ĺ obrat 588,394 mili√≥nov jenov (pribliŇĺne 4,707 mili√≥nov euro). Skupina vlastn√≠ alebo spoluvlastn√≠ celkom 49 v√Ĺrobn√Ĺch liniek na v√Ĺrobu plaven√©ho skla. Tov√°rne spolońćnosti leŇĺia v 29 krajin√°ch na 4 kontinentoch, podnikateńĺsk√© aktivity rozv√≠ja celkom v 130 krajin√°ch sveta.

Majte vo svojich okn√°ch skl√° od rovnakej spolońćnosti, ktor√° dod√°va zasklenie do automobilov znańćky Mercedes-Benz a Audi. Svetov√Ĺ l√≠der na trhu stavebn√Ĺch materi√°lov, ktor√Ĺ v roku 2015 osl√°vil 350 let svojej existencie! Rońćn√Ĺ obrat 42 mld. EUR, 190 tis. zamestnancov.

Firma zaloŇĺen√°: 1665
Sídlo: La Défense, Courbevoie, Francie
Pońćet zamestnancov: 3600
P√īsobnosŇ•: 64 zem√≠ sveta

V ńĆeskej republike p√īsob√≠ Skupina Saint-Gobain uŇĺ od roku 1992. Aktu√°lne do nej patria 4 spolońćnosti, spravuj√ļce 14 v√Ĺrobn√Ĺch z√°vodov a 9 znańćiek. Jej rońćn√Ĺ obrat presahuje 16 mld. Kńć. Skupina Saint-Gobain navrhuje, vyr√°ba a distribuuje vysoko v√Ĺkonn√© stavebn√© materi√°ly, ktor√© poskytuj√ļ inovat√≠vne rieŇ°enie energetickej efektivity a ochrany Ňĺivotn√©ho prostredia. VńŹaka svojim materi√°lom pon√ļka komplexn√© rieŇ°enie pre kvalitn√©, √ļsporn√© a udrŇĺateńĺn√© b√Ĺvanie. ńéalej vyr√°ba skl√° pre stavebn√≠ctvo aj automobilov√Ĺ priemysel a syst√©my z√°sobovania vodou. Skupina Saint-Gobain v roku 2016 na z√°klade pr√≠sneho a nez√°visl√©ho auditu z√≠skala certifik√°ciu TOP EMPLOYER 2016.

SpolońćnosŇ• MONOLIT bola zaloŇĺen√° v roku 2007 a postupne sa stala popredn√Ĺm dod√°vateńĺom v√Ĺpln√≠ dier v Pońĺsku. Nach√°dza sa v Zambr√≥we. MONOLIT pre n√°s vyr√°ba plastov√© balk√≥nov√© dvere a okn√° REHAU SYNEGO MD.

Firma zaloŇĺena: 2007
S√≠dlo: Zambr√≥w, Pońĺsko

Zańćiatky rak√ļskej spolońćnosti MACO siahaj√ļ do roku 1947. Odvtedy sa rodinn√Ĺ podnik vyvinul na zn√°meho v√Ĺrobcu okenn√Ĺch a dvern√Ĺch kovan√≠. S√≠dli v Salzburgu, ale okrem Rak√ļska m√° v√Ĺrobn√© z√°vody aj v Pońĺsku a Rusku. Kovanie MACO Multi Matic m√° v naŇ°ej ponuke plastov√© okn√° REHAU SYNEGO MD.

Firma zaloŇĺena: 1947
S√≠dlo: Salzburg, Rak√ļsko

Od roku 1935 je nov√© Roto symbolom inov√°cie a technologick√©ho pokroku v oblasti syst√©mov√Ĺch komponentov pre stavebn√≠ctvo. Dnes je spolońćnosŇ• Roto Frank Holding AG so stopercentn√Ĺm posolstvom rodinn√Ĺch zakladateńĺov spolońćnosŇ• Wilhelma Franka a pr√°vo je ako holdingov√° spolońćnosŇ• pre vŇ°etky div√≠zie skup√≠n Roto: Roto Window and Door Technologies (FTT), Roto Roof and Solar Technologies (DST) a Roto Professional Services (RPS ). Kov√°n√≠ Roto m√°jn√≠ v naŇ°ej naŇĺen√≠ plastov√° okna REHAU SYNEGO MD.

ZaloŇĺenie firmy: 1935
Sídlo: Leinfelden-Echterdingen, Nemecko

Tesnenie pre plastov√© okn√° a dvere‚Äď viacej dod√°vateńĺov

NaŇ°e okn√° a dvere s√ļ opatren√© v Ň°tandarde EPDM (ethylen-propalen-dien-polymer) tesnen√≠m. V√Ĺhodou tesnenia EPDM je vysok√° odolnosŇ• proti starnutiu a poveternostn√Ĺm vplyvom. Okn√° tak tesnia aj po rokoch. NaŇ°e okn√° maj√ļ ŇĺivotnosŇ• radovo desiatky rokov, ak vznikne s odstupom ńćasu nutnosŇ• tesnenie vymeniŇ•, ide o veńĺmi lacn√ļ z√°leŇĺitosŇ•. VńŹaka Ň°peci√°lnym dr√°Ňĺkam, ktor√Ĺmi s√ļ opatren√© naŇ°e plastov√© okn√°, jednoducho p√īvodn√© tesnenie z okna vytiahnete a nov√© tesnenie do dr√°Ňĺok vsad√≠te. Lacn√©, r√Ĺchle a ńĺahk√©.

V√Ĺstuhy plastov√Ĺch okien a dver√≠ ‚Äď viacej dod√°vateńĺov

NaŇ°e okn√° a dvere s√ļ v Ň°tandarde opatren√© celoobvodov√Ĺmi v√ĹstuŇĺami, ktor√© s√ļ osaden√© ako v r√°me, tak aj v kr√≠dle. Materi√°l v√ĹstuŇĺ√≠ je vŇĺdy pozinkovan√° oceńĺ odoln√° proti kor√≥zii. Tvarov√ļ st√°losŇ• zaisŇ•uje hr√ļbka v√ĹstuŇĺe, ktor√° je kalkulovan√° podńĺa statick√Ĺch vlastnost√≠ pre kaŇĺd√© okno individu√°lne priamo vo v√Ĺrobe. Hr√ļbka v√Ĺstuhy je 1 - 2mm (podńĺa typu, prevedenia a veńĺkosti dan√©ho okna)

Pr√≠sluŇ°enstvo a doplnky pre plastov√© okn√° a dvere

ŇĹal√ļzie, vn√ļtorn√° a vonkajŇ°ie parapety, siete proti hmyzu a ńŹalŇ°ie drobn√© doplnky a pr√≠sluŇ°enstv√° v√°m dod√°vame v spolupr√°ci s odsk√ļŇ°an√Ĺmi ńćesk√Ĺmi, slovensk√Ĺmi, rak√ļskymi a nemeck√Ĺmi v√Ĺrobcami.

Predn√Ĺ r√Ĺdzo ńćesk√Ĺ v√Ĺrobca tieniacej techniky, siet√≠ proti hmyzu a ńŹalŇ°√≠ch doplnkov pre okn√° a dvere zaloŇĺen√Ĺ v roku 1990. S dod√°vateńĺom spolupracujeme viacej ako 10 rokov, predovŇ°etk√Ĺm pre vysok√ļ kvalitu jeho produktov, de facto nulov√©mu percentu reklam√°ci√≠ a veńĺmi priaznivej n√°kupnej cene, ktor√ļ m√īŇĺeme premietnuŇ• do koncovej ceny naŇ°im z√°kazn√≠kom.

N√°Ň° druh√Ĺ dod√°vateńĺ Ňĺal√ļzi√≠ a siet√≠ proti hmyzu. SpolońćnosŇ• bola zaloŇĺen√° v roku 1973 vo Waregene v Belgicku. V roku 1998 rozŇ°√≠rila svoju p√īsobnosŇ• do ńĆeskej republiky, kde vybudovala v√Ĺrobn√Ĺ z√°vod vo Veńĺkej B√≠teŇ°i. Od tohto v√Ĺrobcu v√°m dod√°vame predovŇ°etk√Ĺm modern√ļ tieniacu techniku a protihmyzov√© siete vr√°tane atypick√Ĺch preveden√≠. VńŹaka v√Ĺrobn√©mu z√°sahu a sk√ļsenostiam pre v√°s dok√°Ňĺeme spolońćne rieŇ°iŇ• aj zloŇĺitejŇ°ie projekty Ň°it√© na individu√°lne pre v√°Ň° dom.

Nemeck√° spolońćnosŇ• Rehau je tieŇĺ naŇ°im dod√°vateńĺom vn√ļtorn√Ĺch plastov√Ĺch parapiet. PVC parapety Rehau vynikaj√ļ vysokou odolnosŇ•ou proti vode, v√Ĺkyvom tepl√īt a dlhou ŇĺivotnosŇ•ou. VńŹaka niekońĺkokomorovej konŇ°trukcii s√ļ vhodn√© pre pouŇĺitie nielen do beŇĺnej rekonŇ°trukcie, ale taktieŇĺ do nov√Ĺch n√≠zkoenergetick√Ĺch domov.

Slovensk√Ĺ v√Ĺrobca spol. TOZAN naŇ°ej spolońćnosti dod√°va vn√ļtorn√© a vonkajŇ°ie parapety, dvern√© a okenn√© kńĺuńćky a ńŹalŇ°ie drobn√© doplnkov√© pr√≠sluŇ°enstvo pre okn√° a dvere. S touto firmou spolupracujeme predovŇ°etk√Ĺm pre r√Ĺchle dodacie term√≠ny, de facto nulov√© percento reklam√°ci√≠ a n√≠zku cenu, ktor√ļ m√īŇĺeme premietnuŇ• do koncovej ceny pre n√°Ň°ho z√°kazn√≠ka.

SpolońćnosŇ• DPLEX sa zaober√° v√Ĺrobou a predajom kompletn√©ho sortimentu pre okenn√Ĺ a dvern√Ĺ priemysel. Firma vst√ļpila na trh v roku 2010 a od tej doby sa rad√≠ k Ň°pińćk√°m na trhu. V roku 2015 sa odbor ńćinnost√≠ firmy rozŇ°√≠ril z obchodu smerom k v√Ĺrobe - extr√ļzii PVC parapetn√Ĺch dosiek, podkladov√Ĺch profilov, okenn√Ĺch profilov a in√Ĺch druhov PVC profilov, tieŇĺ kontinu√°lnemu olepovaniu profilov pomocou PVC f√≥li√≠, form√°tovanie sendvińćov√Ĺch panelov, form√°tovanie PVC parapetn√Ĺch dosiek a vypeŇąovan√≠m (dodatońćn√° izol√°cia) vŇ°etk√Ĺch profilov.

Materi√°ly a n√°radie pre mont√°Ňĺ plastov√Ĺch okien a dver√≠

Pre zabudovanie naŇ°ich okien a dver√≠ pouŇĺ√≠vame iba materi√°ly predn√Ĺch odsk√ļŇ°an√Ĺch v√Ĺrobcov. Vieme totiŇĺ, Ňĺe plastov√© okno m√īŇĺe byŇ• iba tak dobr√©, ako dobre je namontovan√©! Na materi√°loch pre mont√°Ňĺ sa neoplat√≠ Ň°etriŇ•. Rozdiely v cen√°ch medzi horŇ°ou a lepŇ°ou penou, tmelom ńći omietkou nie s√ļ v√Ĺrazn√© a priplatiŇ• za dobr√Ĺ odsk√ļŇ°an√Ĺ materi√°l, aby okno sl√ļŇĺilo dlho ako celok, sa urńćite oplat√≠. Toho sa drŇĺ√≠me.

N√°Ň° hlavn√Ĺ dod√°vateńĺ materi√°lu pre zabudovanie otvorov√Ĺch v√Ĺpln√≠. V naŇ°om e-shope alebo priamo pri mont√°Ňĺi okien naŇ°imi zamestnancami, sa najńćastejŇ°ie stretnete s mont√°Ňĺnymi penami, tmelmi alebo syst√©mov√Ĺm rieŇ°en√≠m s etiketou SOUDAL, teda so znańćkou, ktor√ļ spol. INVA pon√ļka. Produkty znańćky SOUDAL, ktorej korene siahaj√ļ do roku 1966, pouŇĺ√≠vame pre mont√°Ňĺe uŇĺ viacej ako 9 rokov. VńŹaka desiatkam tis√≠c namontovan√Ĺch okien pomocou v√Ĺrobkov znańćky SOUDAL a n√≠zkemu percentu reklam√°ci√≠, si dovol√≠me garantovaŇ• kvalitu materi√°lov, ktor√© pre zabudovanie okien a dver√≠ pouŇĺ√≠vame.

N√°radie pre mont√°Ňĺ plastov√Ĺch okien a dver√≠ ‚Äď viacej dod√°vateńĺov

Aby naŇ°i pracovn√≠ci mont√°Ňĺe a servisu dosiahli dobr√©ho v√Ĺsledku, s√ļ vybaven√≠ n√°rad√≠m znańćiek Metabo, Bosch, Makita a radom ńŹalŇ°√≠ch, ktor√© pozn√° kaŇĺd√Ĺ z n√°s.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., div√≠zia Rigips, je ńćlenom koncernu Saint-Gobain. Koncern Saint-Gobain je svetov√Ĺm l√≠drom na trhoch udrŇĺateńĺn√©ho b√Ĺvania a trhoch stavebn√Ĺch materi√°lov. V√Ĺrobky spolońćnosti Rigips, naŇ°im z√°kazn√≠kom rob√≠me mur√°rske zapravenie, √ļpravy Ň°paliet apod. VńŹaka sadrovej zmesi Rim√°no, nami preveden√© zapravenie neprask√° a nestret√°vame sa ani po dlhŇ°om ńćase s reklam√°ciami nami roben√Ĺch prac√≠.

Logistika, preprava okien a dverí k zákazníkovi

V ńĆeskej republike a Slovenskej republike vyuŇĺ√≠vame pre prepravu naŇ°ich produktov aŇĺ k v√°m domov prepravn√© spolońćnosti TopTrans a Gebr√ľder Weiss. Okn√°, dvere a pr√≠sluŇ°enstvo do Rak√ļska, Nemecka a MańŹarska v√°m doruńćujeme prostredn√≠ctvom spolońćnosti Gebr√ľder Weiss.