00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Detailn√Ĺ odpor√ļńćan√Ĺ n√°vod na mont√°Ňĺ plastov√Ĺch otvorov√Ĺch v√Ĺpln√≠

V nasleduj√ļcich riadkoch sa prehńĺadne krok za krokom dozviete, ako sa postupuje pri demont√°Ňĺi star√©ho okna a pri mont√°Ňĺi nov√©ho plastov√©ho okna. Radi by sme v√°s vŇ°ak upozornili, Ňĺe nasleduj√ļci text nie je z√°v√§zn√Ĺm n√°vodom, ale vŇ°eobecn√Ĺm odpor√ļńćan√≠m. Mont√°Ňĺne postupy sa m√īŇĺu l√≠Ň°iŇ• v z√°vislosti od typu otvorovej v√Ĺplne, typu a stavu stavby a mnoh√Ĺch ńŹalŇ°√≠ch faktorov. Mont√°Ňĺ vykonan√° in√Ĺm sp√īsobom, neŇĺ je uveden√© v tomto n√°vode, nemus√≠ byŇ• chybn√° a rozdiely nemusia byŇ• predmetom reklam√°cie. N√°vod je majetkom spolońćnosti TT Holding a.s.o a bez s√ļhlasu ho nemoŇĺno kop√≠rovaŇ•.

DEMONT√ĀŇĹ STAR√ČHO OKNA

 1. Zakrytie pomocou fólií
 2. Vybratie p√īvodn√©ho dreven√©ho r√°mu
 3. Príprava otvoru
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

1. Zakrytie pomocou fólií

V√Ĺmena star√©ho okna za nov√© sa vykon√°va najńćastejŇ°ie z interi√©ru miestnosti, teda vn√ļtornej strany domu ńći bytu. Je to z toho d√īvodu, aby nedoŇ°lo k naruŇ°eniu vonkajŇ°ej fas√°dy, ktorej oprava je vŇĺdy n√°rońćnejŇ°ia neŇĺ √ļprava vn√ļtorn√Ĺch omietok. Na v√Ĺmenu okna je teda potrebn√© miestnosŇ• najprv pripraviŇ•. Okolo okna je nutn√Ĺ vońĺn√Ĺ pr√≠stup, takŇĺe vŇ°etko v jeho bl√≠zkosti odsŇ•ahujte (optim√°lny je vońĺn√Ĺ priestor 1‚Äď2 m pred otvorovou v√ĹplŇąou). Nezabudnite tieŇĺ nechaŇ• vońĺn√© pr√≠stupov√© cesty, ktor√Ĺmi okn√° budete nosiŇ•.

ńéalej odpor√ļńćame v danej miestnosti zrolovaŇ• koberec a zakryŇ• podlahu, radi√°tor a n√°bytok. Na zakrytie s√ļ najlepŇ°ie silnejŇ°ie polyetyl√©nov√© f√≥lie, ktor√© sa prilepia ochrann√Ĺmi lepiacimi p√°skami. Tieto silnejŇ°ie f√≥lie, na rozdiel od slab√Ĺch mikrot√©nov√Ĺch, odolaj√ļ zv√ĹŇ°en√©mu mechanick√©mu nam√°haniu a tieŇĺ pr√≠padn√©mu prievanu. Na podlahu potom m√īŇĺeme odporuńćiŇ• tvrd√Ĺ kart√≥n.

Zakrytie pomocou fólií
 Vybratie p√īvodn√©ho dreven√©ho r√°mu

2. Vybratie p√īvodn√©ho dreven√©ho r√°mu

Pred zańćat√≠m demont√°Ňĺe odpor√ļńćame pre istotu premeraŇ• stavebn√Ĺ otvor a nov√© okno ńći dvere, aby ste mali istotu, Ňĺe nedoŇ°lo k chybe vo v√Ĺrobe ńći z√°mene pri exped√≠cii a bude teda moŇĺn√© po demont√°Ňĺi p√īvodn√©ho okna nov√© okno osadiŇ• do s√ļńćasn√©ho otvoru.

Najprv pri demont√°Ňĺi vyveste jednotliv√© kr√≠dla zo star√Ĺch okien. N√°sledne pomocou kladiva a majzl√≠ka uvońĺnite vn√ļtorn√ļ parapetn√ļ dosku. Styk vn√ļtornej parapety s murivom na ńĺavom aj pravom boku je vhodn√© uvońĺniŇ• odsekan√≠m ńćasti muriva, aby doŇ°lo k ńćo najmenŇ°iemu poŇ°kodeniu vn√ļtorn√©ho ostenia, a zn√≠Ňĺila sa tak pracnosŇ• a n√°klady spojen√© s opravou po osaden√≠ nov√©ho okna. VonkajŇ°√≠ parapetn√Ĺ plech, ak je ukotven√Ĺ do r√°mu okna, taktieŇĺ uvońĺnite, napr. pomocou majzl√≠ka a kotviaci prvok odstr√°Ňąte pomocou klieŇ°t√≠. N√°sledne na niekońĺk√Ĺch miestach r√°m star√©ho okna nareŇĺte a pomocou p√°ńćidla p√īvodn√Ĺ r√°m vyberte.

3. Príprava otvoru

Sk√īr ako do otvoru budete osadzovaŇ• nov√Ĺ r√°m, je potrebn√© ho ońćistiŇ•. To znamen√° nielen odprataŇ• napadan√ļ omietku a suŇ•, ale aj odstr√°niŇ• uvońĺnen√© ńćasti omietky a pr√≠padne zapraviŇ• veńĺk√© nerovnosti ostenia.

MONT√ĀŇĹ NOV√ČHO OKNA

 1. Vyvesenie krídla z rámu
 2. Príprava okenného rámu
 3. Osadenie a vyv√°Ňĺenie r√°mu
 4. Ukotvenie r√°mu
 5. Vyplnenie mont√°Ňĺnou penou
 6. Mont√°Ňĺ parapiet
 7. Mur√°rske zapravenie
 8. Ońćistenie a inŇ°tal√°cia pr√≠sluŇ°enstva

1. Vyvesenie krídla z rámu

Pred zańćat√≠m mont√°Ňĺe vyveste kr√≠dlo z r√°mu. Vyvesenie kr√≠dla vykon√°te odklopen√≠m hornej krytky na p√°ntovej strane okna a vysunut√≠m ńćapu smerom dolu. Po vysunut√≠ ńćapu d√ījde k uvońĺneniu kr√≠dla ‚Äď kr√≠dlo otvorte kńĺukou do polohy otvoren√© a pohybom hore vysuŇąte kr√≠dlo zo spodn√©ho p√°ntu. V pr√≠pade, Ňĺe m√°te v jednej miestnosti viac okien, odpor√ļńćame oznańćiŇ• si kr√≠dla a r√°my. Pri sp√§tnom nasadzovan√≠ kr√≠del do r√°mu v pr√≠pade rovnak√Ĺch alebo veńĺmi podobn√Ĺch rozmerov sa tak vyhnete pr√≠padnej z√°mene.

ZamńõŇôen√≠ okna
Odpor√ļńćan√© rozmiestnenie kotviacich bodov

2. Pr√≠prava okenn√©ho r√°mu (iba v pr√≠pade mont√°Ňĺe pomocou turboskrutiek ‚Äď ak ste sa rozhodli pre mont√°Ňĺ pomocou mont√°Ňĺnych kotiev, m√īŇĺete tento bod preskońćiŇ•)

V pr√≠pade, Ňĺe ste sa rozhodli pre mont√°Ňĺ pomocou turboskrutiek, r√°m okna pred vloŇĺen√≠m do pripraven√©ho stavebn√©ho otvoru najprv predvŇētajte, najlepŇ°ie vrt√°kom do Ňĺeleza priemeru 7 mm (v okenn√Ĺch r√°moch je oceńĺov√° v√ĹstuŇĺ hr√ļbky 1,25 ‚Äď 2,5 mm, takŇĺe vrt√°k mus√≠ prejsŇ• nielen plastov√Ĺm r√°mom, ale i v√ĹstuŇĺou). Otvory do r√°mu vŇētajte vo zvislej polohe. Pońćet kotviacich bodov, a teda aj predvŇētan√Ĺch otvorov r√°mu, z√°vis√≠ od typu otvorovej v√Ĺplne a mnoh√Ĺch ńŹalŇ°√≠ch faktorov. Obr√°zok niŇĺŇ°ie zn√°zorŇąuje vŇ°eobecne odpor√ļńćan√© rozmiestnenie kotviacich bodov. P√≠smeno A znańć√≠ vzdialenosŇ• kotviacich prvkov, p√≠smeno E vzdialenosŇ• od vn√ļtorn√©ho rohu r√°mu a stńļpika.

Odpor√ļńćania podńĺa normy STN 73 3134

Zdroj obr√°zkov: STN 73 3134

3. Osadenie a vyv√°Ňĺenie r√°mu

Ak teda m√°te pripraven√Ĺ otvor aj r√°m (ak ste sa rozhodli pre kotvenie pomocou turboskrutiek, je potrebn√© maŇ• v r√°me vyvŇētan√© diery ‚Äď vińŹ. Bod 2), m√īŇĺete okno ‚Äď respekt√≠ve iba r√°m bez kr√≠del ‚Äď vloŇĺiŇ• do otvoru. R√°m by mal po stran√°ch vyńćnievaŇ• rovnako a je potrebn√© ho pomocou vodov√°hy vyv√°ŇĺiŇ• vo vodorovnej i zvislej polohe (kamkońĺvek na otvorov√ļ v√ĹplŇą priloŇĺ√≠te vodov√°hu, mus√≠ byŇ• rovina). Aby sa v√°m r√°m nepos√ļval, zaistite ho na niekońĺk√Ĺch miestach pomocn√Ĺmi klinmi. Nezabudnite pritom, Ňĺe v√ĹŇ°ka osadenia okna nad parapetn√Ĺm murivom mus√≠ umoŇĺniŇ• n√°sledn√© prevedenie dostatońćnej hr√ļbky izol√°cie pod vonkajŇ°ou parapetou.

Osadenie a vyv√°Ňĺenie r√°mu
Mont√°Ňĺ okenn√≠ho r√°mu pomoc√≠ distanńćn√≠ch podloŇĺek

4. Ukotvenie r√°mu

NiŇĺŇ°ie uveden√Ĺ mont√°Ňĺny postup ukotvenia r√°mu je moŇĺn√© rozŇ°√≠riŇ• o pouŇĺitie nosn√Ĺch a diŇ°tanńćn√Ĺch podloŇĺiek, ktor√Ĺch osadenie predch√°dza fin√°lnemu pevn√©mu spojeniu r√°mu s osten√≠m (osadenie podloŇĺiek je nutn√© teda vykonaŇ• pred zavŇētan√≠m r√°mu). V pr√≠pade, Ňĺe sa rozhodnete podloŇĺky pouŇĺiŇ• ‚Äď nosn√© podloŇĺky musia maŇ• dostatońćn√ļ nosnosŇ•, musia byŇ• nenasiakav√©, trvanliv√©, chemicky kompatibiln√© s vedńĺajŇ°√≠mi materi√°lmi a musia maŇ• tepeln√ļ vodivosŇ• rovnak√ļ alebo niŇĺŇ°iu ako materi√°l r√°mu. DiŇ°tanńćn√© podloŇĺky musia spńļŇąaŇ• rovnak√© krit√©ri√° s v√Ĺnimkou poŇĺiadavky na ich dostatońćn√ļ nosnosŇ•. Rozmiestnenie podloŇĺiek pozri obr√°zok niŇĺŇ°ie, ńćiernou je zobrazen√° nosn√° podloŇĺka, bielou diŇ°tanńćn√° podloŇĺka, rozmery s√ļ v milimetroch.

Nie je vhodn√© kotvenie umiestniŇ• oproti spojom prieńćnikov a stńļpikov v√Ĺrobku. Pońćet kotviacich bodov z√°vis√≠ od typu otvorovej v√Ĺplne a mnoh√Ĺch ńŹalŇ°√≠ch faktorov. Vz√°jomn√° vzdialenosŇ• kotviacich prvkov by mala byŇ• do 700 mm. VzdialenosŇ• od vn√ļtorn√©ho rohu, r√°mov√©ho rohu, a od stńļpikov a prieńćok by mala byŇ• 100 mm aŇĺ 150 mm, a 250 mm u plastov√Ĺch okien in√Ĺch ako bielych. Obr√°zok niŇĺŇ°ie zn√°zorŇąuje vŇ°eobecne odpor√ļńćan√© rozmiestnenie kotviacich bodov. P√≠smeno A znańć√≠ vzdialenosŇ• kotviacich prvkov, p√≠smeno E vzdialenosŇ• od vn√ļtorn√©ho rohu r√°mu a stńļpika.

NajjednoduchŇ°√≠m sp√īsobom ukotvenia je pouŇĺitie mont√°Ňĺnych kotiev. Kotvu jednoducho zaseknite do dr√°Ňĺok v r√°me, prihnite k murivu a pomocou hmoŇĺdiniek a skrutiek uchyŇ•te do muriva. Nezabudnite po ukotven√≠ prekontrolovaŇ• spr√°vne vyv√°Ňĺenie r√°mu.

PouŇĺitie nosn√Ĺch a diŇ°tanńćn√Ĺch podloŇĺiek

ńéalŇ°√≠m sp√īsobom je upevnenie r√°mu pomocou turboskrutiek. Tento sp√īsob mont√°Ňĺe zabezpeńć√≠ pevnejŇ°ie spojenie r√°mu s telesom stavby, ale pońć√≠tajte s o nieńćo n√°rońćnejŇ°ou pr√≠pravou spojenou s predvŇētan√≠m otvorov do r√°mu. Cez pripraven√© otvory v r√°me okna vyvŇētate otvory do muriva. Pre vyvŇētanie otvorov do muriva odpor√ļńćame SDS vrt√°k. Pred vlastn√Ĺm zaskrutkovan√≠m turboskrutiek prekontrolujte spr√°vne vyv√°Ňĺenie (aby bola v√ĹplŇą plne funkńćn√°, je nutn√© aby bol r√°m vyv√°Ňĺen√Ĺ vo vŇ°etk√Ĺch rovin√°ch). T√ļto kontrolu odpor√ļńćame vykon√°vaŇ• priebeŇĺne pońćas celej mont√°Ňĺe. Potom uŇĺ je aplik√°cia turboskrutiek jednoduch√° ‚Äď turboskrutku cez r√°m priskrutkujete do telesa stavby. Pozor, aby ste pr√≠liŇ° nepritiahli turboskrutku k r√°mu, a nedoŇ°lo tak k jeho prehnutiu ‚Äď vznikla by potom netesnosŇ• medzi r√°mom a kr√≠dlom.

Minim√°lna hńļbka ukotvenia je 30 ‚Äď 60 mm. Na z√°ver nasańŹte na hlavińćky turboskrutiek plastov√© krytky. Turboskrutky si m√īŇĺete zak√ļpiŇ• v naŇ°om e-shope v dńļŇĺkach od 72 mm aŇĺ do 212 mm.

 Upevnenie r√°mu pomocou turboskrutiek a kotiev

Odpor√ļńćania podńĺa normy STN 73 3134

Zdroj obr√°zkov: STN 73 3134

5. Vyplnenie mont√°Ňĺnou penou

Po zakotven√≠ r√°mu je potrebn√© priestor medzi r√°mom a osten√≠m vyplniŇ• izolańćn√Ĺm materi√°lom. PouŇĺite mont√°Ňĺnu penu, ktor√ļ jednoducho vstreknete pomocou piŇ°tole alebo trubińćky. Pred aplik√°ciou peny aerosolov√ļ plechovku dokonale pretrepte, najmenej 30 x, a podklad navlhńćite vodou. Medzery vypeŇąte zhruba z dvoch tret√≠n, pretoŇĺe pena eŇ°te napuńć√≠. Penu nan√°Ň°ajte zdola smerom nahor.

Aby pena dostatońćne vytvrdla, nemal by vyplŇąovan√Ĺ priestor na jednu vrstvu ńćerstvej peny byŇ• v√§ńćŇ°√≠ ako 50 aŇĺ 100 mm. Mont√°Ňĺnu penu m√īŇĺete aplikovaŇ• po cel√Ĺ rok, v z√°vislosti od konkr√©tnej teploty si m√īŇĺete zak√ļpiŇ• mont√°Ňĺnu penu letn√ļ, ńći mont√°Ňĺnu penu zimn√ļ. Po zatuhnut√≠ peny vyberte pomocn√© kliny a vzniknut√© medzery vyplŇąte penou. KeńŹ bude pena dostatońćne stuhnut√°, prebytońćn√© ńćasti oreŇĺte.

Vyplnenie mont√°Ňĺnou penou>
PouŇĺit√≠ akrylov√©ho tmelu pŇôi mont√°Ňĺi venkovn√≠ho parapetu

6. Mont√°Ňĺ parapiet

K uŇĺ zabudovan√©mu r√°mu n√°sledne osańŹte parapety ‚Äď vn√ļtorn√© a vonkajŇ°ie. Najprv si pripravte podklad. Mus√≠ byŇ• rovn√Ĺ, ńćist√Ĺ a v poŇĺadovanej v√ĹŇ°ke. Pred osaden√≠m parapety nasańŹte bońćn√© krytky. Na podklad naneste n√≠zkoexpanzn√ļ mont√°Ňĺnu penu a na Ňąu parapetu uloŇĺte.

Vn√ļtorn√ļ parapetu pritlańćte k podkladov√©mu profilu (tzv. parapetn√©mu dorazu), ktor√Ĺ je s√ļńćasŇ•ou kaŇĺd√©ho okna a nach√°dza sa pod spodn√Ĺm okrajom r√°mu okna (jeho v√ĹŇ°ka b√Ĺva najńćastejŇ°ie 30 mm).

VonkajŇ°iu parapetu zasuŇąte do dr√°Ňĺky v spodnej ńćasti r√°mu okenn√©ho profilu a upevnite pomocou dodan√Ĺch skrutiek, na ktor√© n√°sledne nasad√≠te plastov√© krytky.

Aby pri okne nest√°la voda, je potrebn√© maŇ• parapetu pod urńćit√Ĺm sklonom. U vn√ļtornej parapety je to okolo 2 ‚Äď 4 stupne, u vonkajŇ°ej zhruba 7 stupŇąov. Po mont√°Ňĺi je potrebn√© eŇ°te parapetu po obvode utesniŇ•. Na Ň°k√°ry medzi parapetou a murivom odpor√ļńćame pretierateńĺn√Ĺ akrylov√Ĺ tmel. Na utesnenie Ň°k√°r medzi oknom a parapetou je zase vhodnejŇ°√≠ silik√≥n, ktor√Ĺ je v transparentnom preveden√≠ alebo vo farbe podkladu. 

7. Mur√°rske zapravenie

Po vykonan√≠ mont√°Ňĺe r√°mu okna (dver√≠) uŇĺ m√īŇĺete nasadiŇ• kr√≠dla. Nasadenie kr√≠del vykon√°me podobne ako sme vykonali ich vyvesenie, tzn. kr√≠dlo s kńĺuńćkou v otvorenej polohe (t.j. kńĺuńćka vodorovne) nasad√≠me na spodn√Ĺ p√°nt, pritlańć√≠me k r√°mu, zasunieme horn√Ĺ ńćap, na ktor√Ĺ potom nasad√≠me sp√§Ň• plastov√ļ krytku, a kr√≠dlo uzavrieme (kńĺuńćka smerom dole). Teraz sa m√īŇĺeme pustiŇ• do mur√°rskeho zapravenia. V pr√≠pade v√§ńćŇ°ieho poŇ°kodenia najprv vykonajte zapravenie hrubou omietkou a n√°sledne natiahnite "fajnov√ļ".

Pre pekn√© zapravenie a aj na elimin√°ciu popraskania odpor√ļńćame z vonkajŇ°ej i vn√ļtornej strany inŇ°talovaŇ• zańćisŇ•ovacie okenn√© liŇ°ty ‚Äď tzv. APU liŇ°ty, ktor√© umoŇĺŇąuj√ļ dilatovaŇ•. Na ich inŇ°tal√°ciu sa m√īŇĺete pod√≠vaŇ• napr. v tomto videu.

Mur√°rske zapravenie
Ońćistenie, nasadenie krytiek, mont√°Ňĺ Ňĺal√ļzi√≠ a siet√≠ proti hmyzu

8. Ońćistenie, nasadenie krytiek, mont√°Ňĺ Ňĺal√ļzi√≠ a siet√≠ proti hmyzu

Po dokonńćen√≠ mur√°rskeho zapravenia okn√° (dvere) ońćistite a odstr√°Ňąte ochrann√© f√≥lie (najnesk√īr do 2 mesiacov). Ońćistenie a umytie okien urobte v s√ļlade s N√°vodom na obsluhu a √ļdrŇĺbu plastov√Ĺch okien, ktor√Ĺ dod√°vame spolu s v√Ĺrobkami. Skontrolujte spr√°vnu funkciu okna a pr√≠padne upravte nastavenie. Ako postupovaŇ•, o tom sa dońć√≠tate v tomto n√°vode na nastavenie. Nakoniec nasańŹte krytky na jednotliv√© ńćasti kovania. Potom si m√īŇĺete pr√≠padne do okien namontovaŇ• Ňĺal√ļzie alebo siete proti hmyzu ‚Äď oboje moŇĺno pridaŇ• v koŇ°√≠ku pri k√ļpe ńĺubovońĺn√©ho okna. A pom√īŇĺeme v√°m i s mont√°Ňĺou interi√©rov√Ĺch Ňĺal√ļzi√≠ a siet√≠ proti hmyzu ‚Äď natońćili sme inŇ°trukt√°Ňĺne vide√°.