0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

R√Ĺchly video n√°vod na mont√°Ňĺ plastov√Ĺch okien, parapiet, Ňĺal√ļzi√≠ a siet√≠

Svojpomocne ńĺahko a r√Ĺchlo

Mont√°Ňĺ skladov√Ĺch plastov√Ĺch okien je skutońćne jednoduch√° a pomocou n√°Ň°ho n√°vodu ju iste zvl√°dnete.

ńĆo je potrebn√© k mont√°Ňĺi okien, parapetov, Ňĺal√ļzi√≠ a siet√≠:

 • vodov√°ha,
 • turboskrutky + krytky (pr√≠padne ako alternat√≠va mont√°Ňĺne kotvy),
 • v√Ĺkonn√° vŇētańćka (pr√≠p. Elektrick√° vŇētańćka),
 • polyuret√°nov√° mont√°Ňĺna pena,
 • n√≠zkoexpanzn√° polyuret√°nov√° pena,
 • piŇ°tol na penu,
 • kliny,
 • bit torx 130, bit kr√≠Ňĺov√Ĺ,
 • vrt√°k ńć.7 do Ňĺeleza,
 • kladivko,
 • ploch√Ĺ skrutkovańć,
 • zvinovac√≠ meter, zalamovacie n√īŇĺ, plastov√© podloŇĺky a kńĺ√ļńć pre nastavenie okna.

Postup:

 • Najprv je potrebn√© namontovaŇ• kńĺuńćku, aby sa dalo otvoriŇ• kr√≠dlo a vysadiŇ• ich z r√°mu okna. Pred mont√°Ňĺou kńĺuńćky odstr√°Ňąte ochrann√ļ kryciu f√≥liu v jej okol√≠. Kńĺuńćku namontujte pomocou vŇētańćky s kr√≠Ňĺov√Ĺm bitom alebo klasick√Ĺm kr√≠Ňĺov√Ĺm skrutkovańćom.
 • Odstr√°Ňąte plastov√© krytky z horn√Ĺch p√°ntov. Pomocou skrutkovańća s plochou hlavou vysuŇąte ńćapy z horn√Ĺch p√°ntov. Kńĺuńćku otońćte do vodorovnej polohy otvoren√© a pomaly vysańŹte kr√≠dla.
 • Pred vsaden√≠m okna do stavebn√©ho otvoru navŇētajte r√°m. PredvŇētan√Ĺ r√°m vloŇĺte do stavebn√©ho otvoru a zaistite ho na niekońĺk√Ĺch miestach pomocn√Ĺmi dreven√Ĺmi klinov. Vyv√°Ňĺte r√°m pomocou vodov√°hy.
 • Cez otvory v r√°me vyvŇētajte otvory do muriva. Turboskrutky naskrutkujte cez r√°m do steny. Dbajte vŇ°ak na to, aby ste nepritiahol turboskrutky pr√≠liŇ° k r√°mu, ktor√Ĺ by sa potom mohol prehn√ļŇ• a vytvoriŇ• netesnosti. Na turboskrutky pripevnite plastov√© krytky.
 • Odstr√°Ňąte klinky a nasańŹte kr√≠dla do zabudovan√©ho r√°mu. Vysk√ļŇ°ajte funkcie okna - otvorenie do vŇ°etk√Ĺch pol√īh. NasańŹte sp√§Ň• plastov√© krytky na p√°nty. Priestor medzi r√°mom a osten√≠m vyplŇąte polyuret√°novou mont√°Ňĺnou penou. Pred mur√°rskym zapracovan√≠m prebytońćn√ļ stvrdnut√ļ penu oreŇĺte. Ochrann√© f√≥lie z okien odstr√°Ňąte po mur√°rske zapracovan√≠, najnesk√īr vŇ°ak do troch mesiacov od zabudovania.

Mont√°Ňĺ vn√ļtornej parapety

Vn√ļtorn√© parapety s pripevnen√Ĺmi bońćn√Ĺmi krytkami vloŇĺte pod r√°m okna a prisuŇąte ho k profilu. Pomocou vodov√°hy ho podloŇĺte tak, aby bol v rovine, ale je potrebn√© ho ponechaŇ• pod urńćit√Ĺm sklonom, aby sa pri okne nezadrŇĺovala voda. Parapet podpńõŇąte po celej ploche n√≠zkoexpanzn√© mont√°Ňĺnou penou a zaŇ•aŇĺte ho.

Mont√°Ňĺ vonkajŇ°ieho parapetu

VonkajŇ°√≠ parapet s nasaden√Ĺmi plastov√Ĺmi krytkami vloŇĺte do dr√°Ňĺky pod r√°m okna a postupujte rovnako ako pri vn√ļtornom parapete. N√°sledne parapet privŇētajte k oknu.

Mont√°Ňĺ Ňĺal√ļzi√≠

Rozbańĺte Ňĺal√ļziu. VysuŇąte kryc√≠ plech. Pomocou dodan√Ĺch skrutiek priskrutkujte na oboch stran√°ch Ňĺal√ļziu k oknu. Do spodnej ńćasti kr√≠dla vyvŇētajte dve dierky pre ukotvenie vodiacich sil√≥nov. Silon zasuŇąte do otvorov a vloŇĺte do nich Ň°tuple na silon napevno. Vycvaknite poistku, ktor√° drŇĺ√≠ silon, silon vytiahnite, napnite a znova zacvaknite poistku. Prebytońćn√ļ ńćasŇ• silonu odreŇĺte. Kryc√≠ plech nasańŹte sp√§Ň• na Ňĺal√ļziu. Vysk√ļŇ°ajte spr√°vnu funkciu Ňĺal√ļzie a priskrutkujte z√°mok, ktor√Ĺ drŇĺ√≠ ovl√°dacie retiazky Ňĺal√ļzie a nasańŹte naŇą kryt.

Mont√°Ňĺ siet√≠

Pred vloŇĺen√≠m siete do okna si h√°ńćiky na sieti otońćte tak, aby ste ich mohli n√°sledne jednoducho uchytiŇ• za tesnen√≠m r√°mu okna. SieŇ• vloŇĺte do okna tak, aby bola upevnen√° za tesnen√≠m r√°mu okna.

Neviete, ako zameraŇ• parapety? Mrknite na podrobn√Ĺ n√°vod.
 

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami