0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

N√°vod pre zameranie plastov√Ĺch okien

Aby v√°m nov√© okn√° dobre sl√ļŇĺili, je potrebn√© ich nielen dobre namontovaŇ• (viac sa m√īŇĺete dońć√≠taŇ• v naŇ°om odpor√ļńćanom n√°vode na mont√°Ňĺ okien, ale predt√Ĺm ich spr√°vne zameraŇ•. In√Ĺmi slovami, aby okno dobre pasovalo a nebolo potrebn√© zapeŇąovaŇ• veńĺk√© medzery alebo naopak sekaŇ• do ostenia, teda zv√§ńćŇ°ovaŇ• otvor. KeńŹŇĺe sa snaŇĺ√≠me naŇ°im z√°kazn√≠kom poskytovaŇ• ńćo najlepŇ°ie sluŇĺby, pripravili sme pre v√°s prehńĺadn√Ĺ odpor√ļńćan√Ĺ n√°vod na zameranie okien. N√°vod je majetkom spolońćnosti TT Holding a.s. a bez s√ļhlasu ho nemoŇĺno kop√≠rovaŇ•.

Radi by sme V√°s upozornili, Ňĺe nasleduj√ļci text nie je z√°v√§zn√Ĺm n√°vodom, ale na vŇ°eobecn√© odpor√ļńćania. Postupy sa m√īŇĺu l√≠Ň°iŇ• v z√°vislosti od typu otvorovej v√Ĺplne, typu a stavu telesa stavby a rady ńŹalŇ°√≠ch faktorov. Zameranie vykonan√© in√Ĺm sp√īsobom, neŇĺ je uveden√© v tomto n√°vode, nemus√≠ byŇ• chybn√© a odliŇ°nosti nem√īŇĺu byŇ• predmetom reklam√°cie.

Zameranie okien pri rekonŇ°trukcii

Pred meran√≠m si pripravte papier, ceruzku a klasick√Ĺ zvinovac√≠ alebo laserov√Ĺ meter. Ak je to moŇĺn√©, merajte okno z vonkajŇ°ej strany, pretoŇĺe ńĺahŇ°ie urńć√≠te, końĺko je okno zaloŇĺen√© do ostenia, teda za hranu okenn√©ho otvoru. Aby bolo meranie ńćo najpresnejŇ°ie, odpor√ļńćame v√ĹŇ°ku i Ň°√≠rku okna meraŇ• na troch miestach, prińćom pouŇĺijete t√ļ najv√§ńćŇ°iu nameran√ļ hodnotu.

1. Urńćenie Ň°√≠rky

V pr√≠pade zamerania Ň°√≠rky okna teda merajte v dolnej, prostrednej a hornej ńćasti, a to vŇĺdy od ostenia k osteniu. K najv√§ńćŇ°iemu meran√©mu ńć√≠slu potom pripońć√≠tajte 5 aŇĺ 15* mm z kaŇĺdej strany. T√°to hodnota sa pripońć√≠tava kv√īli zaloŇĺeniu okna do ostenia a ovplyvŇąuje ju hr√ļbka vonkajŇ°ej omietky. Aby ste doŇ°li k ńćo najpresnejŇ°ej hodnote, ktor√ļ m√°te k meran√©mu ńć√≠slu prip√≠saŇ•, pozrite sa k bońćn√©mu okraju spodnej parapety, kde b√Ĺva fas√°da trochu odkryt√°, alebo pomocou Ň°pachtle alebo skrutkovańća mal√Ĺ k√ļsok fas√°dy odkryte.

Pr√≠klad: Namerali ste tri hodnoty: 1 505 mm, 1 505 mm a 1 500 mm. Vyberiete najv√§ńćŇ°ie ńć√≠slo ‚Äď 1 505 mm, a pretoŇĺe ste zistili, Ňĺe star√© okno bolo zasaden√© 10 mm, pripońć√≠tate teda 20 mm. Celkov√° Ň°√≠rka okna tak bude 1 525 mm.

2. Urńćenie v√ĹŇ°ky

Pri meran√≠ v√ĹŇ°ky budete postupovaŇ• obdobne. Op√§Ň• odpor√ļńćame meraŇ• v troch miestach a vŇĺdy od vonkajŇ°ieho parapetu po horn√© ostenie. K najv√§ńćŇ°ej nameranej hodnote pripońć√≠tate 5* mm urńćen√Ĺch na zaloŇĺenie okna do vrchn√©ho ostenia. Pozor z vypońć√≠tanej v√ĹŇ°ky, je nutn√© odpońć√≠taŇ• 30mm **, v√ĹŇ°ku tzv. podkladov√©ho profilu.

Pr√≠klad: Namerali ste tri hodnoty: 1 000 mm, 1 005 mm a 1 000 mm. Vyberiete najv√§ńćŇ°ie ńć√≠slo ‚Äď 1 005 mm, ku ktor√©mu pripońć√≠tate 5 mm a odńć√≠tate 30 mm. V√Ĺsledn√° v√ĹŇ°ka okna tak bude 980 mm.

* Pam√§tajte! Pre stanovenie spr√°vneho rozmeru je potrebn√© maŇ• na pam√§ti, Ňĺe r√°m okna mus√≠ byŇ• pri pohńĺade z vonkajŇ°ej strany schovan√Ĺ za Ň°paletou a z√°roveŇą sa r√°m z vn√ļtornej strany mus√≠ zmestiŇ• do otvoru, aby nebolo nutn√© otvor dodatońćne dosekaŇ•. Z vn√ļtornej strany mus√≠ tieŇĺ vznikn√ļŇ• priestor medzi r√°mom okna a osten√≠m pre aplik√°ciu mont√°Ňĺnej peny (medzera 5 ‚Äď 20 mm na kaŇĺd√ļ stranu).

** Podkladov√Ĺ profil alebo tieŇĺ parapetn√Ĺ doraz je profil, ktor√Ĺ je umiestnen√Ĺ na spodnej strane r√°mu okna. NajńćastejŇ°ie meria na v√ĹŇ°ku 30 mm. K tomuto profilu sa dor√°Ňĺa vn√ļtorn√° parapeta a sl√ļŇĺi tieŇĺ pre jednoduch√ļ mont√°Ňĺ parapety vonkajŇ°ej (vińŹ niŇĺŇ°ie uveden√Ĺ obr√°zok). Pri zadan√≠ okien do v√Ĺroby je nutn√© uviesŇ•, Ňĺe v√ĹŇ°ku okna uv√°dzate bez 30 mm podkladov√©ho profilu a to z d√īvodu, aby bolo jasne dan√©, ńći Vami predkladan√° v√ĹŇ°ka okna je vr√°tane podkladov√©ho profilu alebo ńći je jeho v√ĹŇ°ka uŇĺ odpońć√≠tan√°.

Zameranie okien v novostavbe

V pr√≠pade zamerania okien na novostavbe tieŇĺ odpor√ļńćame meraŇ• na troch miestach, ale bude v√°s zauj√≠maŇ• najmenŇ°ia nameran√° hodnota.

1. Urńćenie Ň°√≠rky

Vymurovan√Ĺ stavebn√Ĺ otvor zmerajte na troch miestach a z najmenŇ°ej nameranej hodnoty odpońć√≠tajte 30 mm.

Pr√≠klad: Namerali ste tri hodnoty: 1 500 mm, 1 502 mm a 1 503 mm. Vyberiete najmenŇ°ie ńć√≠slo 1 500, z neho odpońć√≠tate 30 mm a objedn√°te okno so Ň°√≠rkou 1 470 mm.

2. Urńćenie v√ĹŇ°ky

Pri zisŇ•ovan√≠ v√ĹŇ°ky je postup rovnak√Ĺ, op√§Ň• tri merania, vyberiete najniŇĺŇ°ie ńć√≠slo, z ktor√©ho odpońć√≠tate cca 50 mm ‚Äď 20 mm je na medzeru na vyplnenie penou a 30 mm je v√ĹŇ°ka podkladov√©ho profilu, ku ktor√©mu sa dor√°Ňĺa vn√ļtorn√Ĺ parapet.

Pr√≠klad: Namerali ste tri hodnoty: 1 500 mm, 1 502 mm a 1 504 mm. Vyberiete hodnotu 1 500, z nej odpońć√≠tate 50 mm a objedn√°te okno s v√ĹŇ°kou 1 450 mm. UpozorŇąujeme, Ňĺe s√ļńćasŇ•ou vŇ°etk√Ĺch nami dod√°van√Ĺch v√Ĺrobkov je 5-komorov√Ĺ podkladov√Ĺ profil a Ňĺe v√ĹŇ°ka okien v naŇ°om e-shope je vŇĺdy uveden√° bez tohto profilu.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

M. Horv√°th

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√°‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√° a s priebehom objedn√°vky, poradenstvom, inform√°ciami o stave objedn√°vky‚Ķ‚Äú

R. Mih√°l

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien ako aj z cel√Ĺm postupom objednavania a samozrejme aj z cenou‚Ķ‚Äú

S. Rajcan

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu‚Ķ‚Äú

J. ҆tńõp√°nek

‚ÄěS VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, s VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√Ĺ. N√°kup prob√≠hal √ļplnńõ bez probl√©mŇĮ a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvoŇôil objedn√°vku, na z√°kladńõ m√© objedn√°vky mńõ druh√Ĺ den‚Ķ‚Äú

Z. Koneńćn√°

‚ÄěńĆas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, ńćas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila e-shop Skladov√° okna. PoŇô√≠dila jsem francouzsk√© okno se vstupem na zahradu. Okno pov√ĹŇ°ilo mŇĮj dŇĮm o vyŇ°Ň°√≠ √ļroveŇą‚Ķ‚Äú

S. Form√°nkov√°

‚ÄěS n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, pos√≠l√°m hodnocen√≠ a pŇôiloŇĺen√© fotografie oken, kter√© jsme si u V√°s loni poŇô√≠dili. S n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni. Dod√°n√≠ bylo dle domluven√©ho term√≠nu‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami