0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Videon√°vod na mont√°Ňĺ streŇ°n√©ho okna PREMIUM

Postup pre mont√°Ňĺ streŇ°n√©ho okna

 • Vyberte okno z kart√≥nov√© krabice. Otvorte streŇ°n√© okno do poz√≠cie 120 ¬į ‚Äď poloha pre um√Ĺvanie.
 • Povońĺte dve skrutky z pravej a dva z ńĺavej strany, aby bolo moŇĺn√© demontovaŇ• horn√© oplechovania okna. Horn√° oplechovanie po demont√°Ňĺi skrutiek vysuŇąte smerom nahor. Vyskrutkujte nerezov√Ĺ vrut v dolnom rohu okna. VysuŇąte oplechovanie.
 • Odistite poistn√© kr√ļŇĺky ńćapov. VysuŇąte ramen√° do stredu okna a kr√≠dlo vyberte.
 • Odskrutkujte prepravn√© liŇ°ty.
 • Vyberte tesnenie r√°mu.
 • Pri usadzovan√≠ r√°mu do streŇ°nej konŇ°trukcie ponechajte medzeru medzi r√°mom a latami cca 1 cm z kaŇĺdej strany.
 • Priskrutkujte r√°m za pomoci dvoch skrutiek do streŇ°nej konŇ°trukcie. Vyrovnajte r√°m do vodorovnej polohy a skontrolujte uhloprieńćku r√°mu (rozdiel uhloprieńćok r√°mu m√īŇĺe byŇ• maxim√°lne +/- 1 mm).
 • Pripevnite zost√°vaj√ļce skrutky.
 • Odstr√°Ňąte ochrann√ļ vrstvu z obojstrannej lepiacej p√°sky na r√°me. Prilepte p√°sy hydroizolańćnej f√≥lie po obvode r√°mu. Najprv nalepte spodn√Ĺ diel, n√°sledne oba bońćn√© a nakoniec horn√Ĺ diel.
 • PribliŇĺne 50 cm nad streŇ°n√© okno namontujte priamo na tr√°my odkvapnicu pre odvod vody pod miernym sklonom.
 • StreŇ°n√ļ krytinu, ktor√° sa nach√°dza v dolnej ńćasti r√°mu, zreŇĺte pod uhlom 45 ¬į, aby ste docielili plynul√©ho napojenia na lemovanie.
 • Rozbańĺte lemovanie, rozloŇĺte ho a skontrolujte, ńći s√ļ priloŇĺen√© vŇ°etky ńćasti. Odstr√°Ňąte ochrann√ļ f√≥liu z tesniaceho lemovania a jeho mont√°Ňĺ zańćnite od doln√©ho flexibiln√©ho dielu. VloŇĺte ich do dr√°Ňĺky r√°mu a prilepte ich na streŇ°n√ļ krytinu (zbaven√ļ prachu a neńćist√īt).
 • Oba bońćn√© diely zasuŇąte do dr√°Ňĺky a nakoniec namontujte vrchn√Ĺ diel a do dr√°Ňĺky v hornej ńćasti lemovania vloŇĺte z√°branu. Po dokonńćen√≠ mont√°Ňĺe lemovanie vloŇĺte sp√§Ň• do dr√°Ňĺky r√°movej tesnenia.
 • Nalepte tesniace kliny ‚Äď po oboch bokoch a v hornej ńćasti. DosuŇąte streŇ°n√ļ krytinu okolo okna cca 3 cm od okraja r√°mu na hranu lemu.
 • NasańŹte kr√≠dlo sp√§Ň• do r√°mu a pam√§tajte na zabezpeńćenie poistn√©ho kr√ļŇĺku ńćapu. Uzavrite okno a nastavte uloŇĺenie kr√≠dla vzhńĺadom k r√°mu.
 • Namontujte okenn√© oplechovania ‚Äď zańćnite od dolnej ńćasti. Po zasunut√≠ oplechovanie do spr√°vnej polohy zaskrutkujte nerezov√© skrutky. Nakoniec namontujte horn√© oplechovanie ‚Äď zasuŇąte ho a upevnite skrutkami odspodu.
 • Skontrolujte funkńćnosŇ• okn√° a spr√°vne otvorenie do jednotliv√Ĺch pol√īh.

M√°me pre v√°s aj n√°vod na mont√°Ňĺ plastov√©ho okna.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami