00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Dot√°cia na plastov√© okn√° 2022 - 2023: M√īŇĺete z√≠skat aŇĺ 19 000 ‚ā¨

VńŹaka dotańćn√©mu programu Obnov dom m√īŇĺete z√≠skaŇ• aŇĺ 60% n√°kladov sp√§Ň•. Maxim√°lna v√ĹŇ°ka pr√≠spevku je 19 000 ‚ā¨. M√°me pre v√°s inform√°cie o tom, ako na dot√°cie dosiahnuŇ•.

Ak√Ĺ dotańćn√Ĺ program m√īŇĺete aktu√°lne vyuŇĺiŇ•?

Od 15. okt√≥bra plat√≠ dotańćn√Ĺ program Pl√°n obnovy a odolnosti Slovenskej agent√ļry Ňĺivotn√©ho prostredia s vyńćlenen√Ĺm Ň°t√°tnym pr√≠spevkom 30 mili√≥nov eur. Cieńĺom je zv√ĹŇ°iŇ• tepelno-technologick√© vlastnosti domov. Pri v√Ĺmene okien je moŇĺn√© vyuŇĺiŇ• v√Ĺzvu Obnov dom.

Ak√© s√ļ podmienky z√≠skania dot√°cie na plastov√© okn√°?

Finanńćn√Ĺ pr√≠spevok moŇĺno z√≠skaŇ• na jedno alebo viac √ļsporn√Ĺch opatren√≠. V r√°mci v√Ĺzvy Obnov dom je to okrem v√Ĺmeny okien (bez ohńĺadu na materi√°l) tieŇĺ napr√≠klad zatepńĺovanie, inŇ°tal√°cia fotovoltaiky ńći budovanie mechanizmu na zber daŇĺńŹovej vody. Podmienkou je zaistiŇ• viac ako 30% √ļsporu energie.
  

Końĺko Ň°t√°t na v√Ĺmenu okien prispieva?

Ak zaist√≠te minim√°lne 30% √ļsporu prim√°rnej energie oproti stavu pred obnovou, m√īŇĺete z√≠skaŇ• aŇĺ 14 000 ‚ā¨. Ak uŇ°etr√≠te viac ako 60%, m√īŇĺete dostaŇ• aŇĺ 19 000 ‚ā¨. V kaŇĺdom pr√≠pade z√≠skate maxim√°lne 60 % opr√°vnen√Ĺch v√Ĺdavkov bez DPH. Dot√°cie sa bud√ļ vypl√°caŇ• sp√§tne.
  
Vymena okien

Kto m√īŇĺe o dot√°ciu na v√Ĺmenu okien ŇĺiadaŇ•?

ŇĹiadateńĺom m√īŇĺe byŇ• fyzick√° osoba:
  • s trval√Ĺm pobytom na Slovensku,
  • ktor√° je vlastn√≠kom alebo spoluvlastn√≠kom rodinn√©ho domu skolaudovan√©ho pred 1. janu√°rom 2013, na ktor√Ĺ financie poŇĺaduje
  • a ktor√° si objednala tovar ńći sluŇĺbu (mont√°Ňĺ) po 1. febru√°ri 2020.

Kde a kedy je moŇĺn√© podaŇ• ŇĺiadosŇ•?

Formul√°r na ŇĺiadosŇ• o poskytnutie Ň°t√°tneho pr√≠spevku na plastov√© okn√° a ńŹalŇ°ie energeticky √ļsporn√© opatrenia n√°jdete na str√°nke www.obnovdom.sk. Dońć√≠tate sa tu aj ńŹalŇ°ie podrobnosti k programu. Odborn√© poradenstvo a inform√°cie k v√Ĺzve poskytuje aj desaŇ• region√°lnych kancel√°ri√≠ Slovenskej agent√ļry Ňĺivotn√©ho prostredia. Zber Ňĺiadost√≠ trv√° od polovice okt√≥bra tohto roku aŇĺ do konca febru√°ra 2023.  
  

Ako m√īŇĺete na v√Ĺmene okien uŇ°etriŇ• aj mimo dot√°cie?

Napr√≠klad t√Ĺm, Ňĺe si okn√° namontujete sami. Pr√°ca robotn√≠kov okn√°rskej firmy veńĺmi ovplyvŇąuje koneńćn√ļ cenu v√Ĺmeny. NavyŇ°e cez zimu a Vianoce s√ļ ńćakacie lehoty mnohokr√°t niekońĺkomesańćn√©. A meniŇ• okn√° na konci vykurovacej sez√≥ny nie je ide√°lne. KeńŹ sa do v√Ĺmeny okien pust√≠te sami, uŇ°etr√≠te ńćas aj energiu eŇ°te t√ļto zimu.